Tiszakeszi Polgárőr Egyesület

2011


Tiszakeszi Polgárőr Egyesület (m1 Híradó)


Üdvözöljük Tiszakeszi hivatalos honlapján!
Kedves Látogató!    Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk honlapját, és érdeklődik múltja, jelene és jövője iránt.

   Reméljük, hogy a honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy részletesen megismerje településünket, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk.Tállai András Karácsonyi Köszöntő

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


KÜSE Határozat és sportfejlesztési program

Tisztelt sportbarát érdeklődők!

Lentebb megtekinthetik a Sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló határozatot:

 

Ide kattintva pedig elolvashatják a Sportfejlesztési Programot!

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

  önkormányzati rendelete-tervezete

 

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására

     irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1.§  Tiszakeszi község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.      Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

2.      Közterületnév: A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés j) pontja szerinti közterületnév.

3.      Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

 

2.      A közterület elnevezésére vonatkozó szabályok

 

3.§ (1) Tiszakeszi község közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2)              Nem kell elnevezni

           a) az utcák, épületek közötti szerviz utakat

           b) a mezőgazdasági célú utakat

           c) a lakónépességet nem érintő dűlő utakat.

(3) Az újonnan létesített közterület nevét létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

 

4.§ (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Tiszakeszi község történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(2)              A közterületet személyről, tárgyról, állatról növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3)Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) – (3) bekezdését.

(4)              A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket – nem lehet.


 

5.§ (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester

b) a települési önkormányzati képviselő

c) a képviselő-testület bizottsága

d) Tiszakeszi községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár

e) Tiszakeszi településen ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2)              Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét. A beérkezett véleményeket a képviselő-testülettel ismertetni kell, azonban az állampolgárok véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.

(3)              Az állampolgárok a (2) bekezdés szerinti véleményezési eljárás során véleményüket, javaslatukat személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújthatják a képviselő-testülethez.

 

6.§ (1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.

(2)               A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat honlapján, és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(3)               A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatást végzőket az új közterület elnevezésről.

 

3. A házszám megállapításra vonatkozó szabályok

 

7. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan megalakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell ellátni.

(3) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.

 

8.§ (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páros, a bal oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb lélekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni.

 

9.§ (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

 

 

10.§ (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

b) az ingatlan házszáma téves,

c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

 

 

11.§ A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6.§ (3) bekezdésében meghatározott szervekkel is.

 

4. Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése

 

12.§ (1) A közterület nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2)   A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(3)   A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4)   Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

 

13.§  A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.

 

14.§ (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni.

(2)   A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

 

5.      Záró rendelkezések

 

15.§ (1) Ez a rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.

(2)   A rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben maradnak.

(3)   A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 13.§ (1) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2015. június 30. napjáig köteles eleget tenni.

 

 

 

 

Tiszakeszi, 2014. szeptember 12.

 

 

 

                                Sipos Imre                                                       Kruj Tímea

                                 polgármester                                                     jegyző

 

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Polgármesterjelöltek 2014

POLGÁRMESTERJELÖLTEK

A nevekre kattintva megtekinthetőek a polgármesterjelölt nyilvántartásba vételi határozatok:

Sepsi Bertalan

Sipos Imre

Borza Gyula

Gábor Áron

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Képviselőjelöltek 2014

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Nemzetiségi képviselőjelöltek 2014

NEMZETISÉGI KÉPVISELŐJELÖLTEK

A nevekre kattintva megtekinthetőek a nemzetiségi képviselőjelölt nyilvántartásba vételi határozatok:

1. Farkas Tihamér

2. Kanalas Zsolt

3. Rácz Jánosné

4. Rácz János

5. Farkas Csaba
utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Határozat a Polgármester választásról
utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Határozat az önkormányzati képviselőválasztásról
utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Határozat a nemzetiségi képviselőválasztásrólutolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Ajánlóívek igénylése, leadása, ajánlásgyűjtés, jelölt bejelentése és ajánlások ellenőrzése

Ajánlóívek igénylése, leadása, ajánlásgyűjtés, jelölt bejelentése és ajánlások ellenőrzése

 

A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-án határozatban állapítja meg az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adatai alapján kell megállapítani.

A határozat közzétételre került a www.tiszakeszi.hu honlapon.

Ajánlóív igénylés

A jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei az NVB / TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától .

A független polgármester és képviselő-jelölt a választást kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától .

A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.

Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány.

A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.

A nyomtatvány 3. oldalán – amennyiben jelölő szervezet tölti ki - a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki

·         a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja

·         az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

 

Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.

Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.

A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.

A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.

Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

Ajánlóívek átadása

A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket

A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket.

 Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:

 

·         jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,

·         ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy

·         maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és

·         a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.

 

Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez.

Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét.

Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.

Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet benyújtani.

A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával - további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mértéket.

Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § - 123. § értelmében:

„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

(5) Az ajánlás nem vonható vissza.

(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

Jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség.

Jelölt bejelentésre szolgáló E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány szolgál.

 Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:

·         a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és

·         amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.

A megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének.

A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft, a bírság összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajtja be.

Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.

A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a  választási irodának leadásra.

Ajánlások ellenőrzése

A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését.

Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.

Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az illetékes választási bizottságot.

A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt.

A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen, illetve levél útján tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.

                                                              

                                                                                                                          Tiszakeszi HVI

 

 

Ide kattintva letölthető „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány!

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Helyi választások 2014

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Határozat szavazókörök kialakításáról

 

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800; Fax: 49/356-803

Ügyiratszám: 1976/2014.

Tárgy: Szavazókörök kialakítása

 

H A T Á R O Z A T

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tiszakeszi településen a nemzetiségi szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét a következők szerint állapítom meg:

1. A nemzetiségi szavazókör száma: 1
2. A nemzetiségi szavazókör sorszáma: 800. számú szavazókör
3. A nemzetiségi szavazókör területe: Tiszakeszi Községi Önkormányzat területe
4. A nemzetiségi szavazókör címe: 3458 Tiszakeszi, Kossuth út 1. sz. (Hétszínvirág Óvoda)

Elrendelem a határozat Tiszakeszi Községi Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tiszakeszi.hu), valamint Tiszakeszi Polgármesteri Hivatalban (Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.) elhelyezett hirdetőtábláján tizenöt nap időtartamra történő közzétételét.

A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Tiszakeszi Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben. (3458, Tiszakeszi, Községháza út 46., fax:49/356-803, e-mail: phkeszi@bicomix.hu)

A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetője (3525 Miskolc, Városház tér 1.) bírálja el, három napon belül.

A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatás alapján Tiszakeszin a 2011. évi népszámlálás során a roma nemzetiséghez tartozó személyek száma érte el a 25 főt. A népszámlálás során összesen 130 fő vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak Tiszakeszin.

A szavazókörök kialakításáról a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Ve. 312. §-a rendelkezik. A Ve. 312. § (1) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.

A Ve. 312. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére a Nemzeti Választási Iroda elnöke – népszámlálási adatokra tekintettel – engedélyezheti, hogy a helyi választási iroda vezetője a településen több szavazókört alakítson ki.

A Ve. 323. § (2) bekezdése szerint, hogy ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást, a különböző nemzetiségek számára – a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is – közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen.

A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét 2014. június 23-ig a településen senki nem kérte. A 2010. évi helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választásán összesen 132 fő kérte a kisebbségi választói névjegyzékbe vételét. Mindezek alapján nem tartom szükségesnek több szavazókör kialakítását a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán Tiszakeszi településen.

A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi szavazókör(ök) számát, sorszámát, és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség(ek) címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg, mely határozatot a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenni.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.

A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdése vonatkozik.

A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Tiszakeszi, 2014. június 24.

   Kruj Tímea

 Helyi Választási Iroda vezetője

A határozatról értesül:

 

  1. / Tiszakeszi község lakossága - hirdetményi úton
  2. /Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda Vezetője (3525 Miskolc, Városház tér 1. sz.)
  3. /Irattár
utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Gyógyászati eszközök átadó ünnepsége 2014.05.20.


Gyógyászati eszközök átadó ünnepsége
2014.05.20.

 

2014.05.20-án délután 14:00 órakor a Művelődési Központ nagytermében az „Életminőséget javító és szolgáltató gyógyászati eszközök, valamint az Életvitelt segítő technikai eszközök” kerültek átadásra ünnepélyes keretek között.

Az ünnepségen megjelent Bencsik Mihály igazgató úr, aki Günther Bauert képviselte, Sipos Imre Polgármester úr, Kruj Tímea Jegyző asszony, Dr. Berkó Gyula doktor úr és képviselő urak.

Az ünnepség létrejöttére az igen tisztelt Günther Bauer úr által felajánlott pénzadománynak köszönhetően kerülhetett sor, melynek elosztása a településünkön élő rászorult emberek javára történt.
Ennek alapján megalakult egy öttagú bizottság, melynek elnöke Kállai László képviselő úr lett. A bizottság elkezdte munkáját. Feladatuk az volt, hogy feltérképezzék, kik azok a rászorultak, akiknek ezzel a pénzadománnyal segíteni tudnának. A bizottság egyik tagja Kiss Renáta vállalta az adatgyűjtő nehéz munkát, majd a felmerülő igények alapján a bizottság elkezdte az eszközök beszerzését. Technikai eszközökre, akkumulátoros mozgáskorlátozott kocsikra és ház körüli akadálymentesítésre is szükség és igény volt.

Itt szeretnénk megköszönni az eseti bizottság minden egyes tagjának az áldozatos munkáját, Kiss Renáta családgondozónak, aki az adatgyűjtésben segítette munkánkat, Dr. Berkó Gyula körzeti orvosunknak, aki a gyógyászati segédeszközök rendelésénél a betegek igényeinek megfelelően személyre szabottan tudott szakmai szempontból óriási segítséget nyújtani, Gályász Lajos képviselő úrnak, aki nagy élettapasztalatával és tudásával járult hozzá a munkához, illetve Borza Gyula alpolgármester úrnak a segítő javaslataiért, ötleteiért.

Külön köszönetet fejezünk ki Kruj Tímea Jegyző asszonyunk munkájának, aki az eszközök megrendelésében, nyilvántartásában nyújtott segítséget és Sipos Imre Polgármester úrnak, aki minden bizottsági ülésen részt vett, támogatta, segítette munkánkat ötleteivel, illetve a járdák kivitelezésénél nyújtott óriási segítséget.

 

„Ha az ember békében él Önmagával és elfogadja élete véges mivoltát

akkor minden mozgósítható energiáját a veleszületett gyógyulási képesség

szolgálatába tudja állítani”

                                                            David Servan-Schreiber

 

Tisztelettel:

                                        Kállai László

                                                                                    bizottsági elnök

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Tájékoztató a rókák veszettség elleni immunizálásárólutolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Határozat legeltetési tilalom és ebzárlat elrendeléséről

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Határozat tűzgyújtási tilalom elrendelésérőlutolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Határozat képviselő-testület megválasztandó tagjai számának megállapítása
utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Lakossági Tájékoztató

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

A helyi választási iroda az alábbiakról tájékoztatja a település választópolgárait:

 

Helyi Választási Iroda

Címe: 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.

Telefonszáma: 06-49/356-800

Fax: 06-49/356-803

E-mail: phkeszi@bicomix.hu

HVI vezető neve: Kruj Tímea

 

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a helyi választási iroda pénteki napokon 16 óráig tart ügyeletet a választással kapcsolatos kérelmek fogadása céljából.

 

Tiszakeszi, 2014. február 7.

 

Kruj Tímea sk.

  HVI vezető

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


EMMI Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - EMMI tájékoztatók 2014

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Tájékoztató CO érzékelőről

Tájékoztató CO érzékelőkről

 

A szén-monoxid-mérgezés kockázata jelentősen csökkenthető a tüzelő-, fűtő- és főzőberendezések rendszeres karbantartásával, a lakás megfelelő szellőzésének biztosításával, valamint azzal, ha szén-monoxid-érzékelőt telepítenek azokba a helyiségekbe, amelyekben nyílt lánggal üzemelő berendezés van. Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a használati utasításnak megfelelő helyen és módon telepítik, és megbízható cég gyártotta.

A CO érzékelők jogszabályi előírásainak teljesülését a kéményseprők vizsgálják a kémények időszakos ellenőrzésekor. Ők ellenőrzik a szén-monoxid-érzékelő működőképességét is, hiányosság vagy szabálytalanság esetén értesítik a tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti az ingatlan tulajdonosát. Ha a tulajdonos nem tesz eleget kötelezettségének, a hatóság 5.000 – 30.000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A 2012. évi XC. Törvény 9.§ 5 bekezdés alapján a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló, a vendégéjszaka eltöltésére használt, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló, a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles.

Az, aki a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, émelygés, szédülés) észleli magán, vagy a környezetében lévőkön, azonnal hívja a 105-ös segélyhívó számot.

 

Hordozható tűzoltó készülékek és azok felülvizsgálata

 

Tűzoltó készülékek jelentősége:

A hordozható tűzoltó készülékek a kezdeti tüzek gyors, hatékony megfékezésére szolgálnak.

 

A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.

A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente (MSZ 1040 szabvány szerinti készüléknél), illetve évente (MSZ EN 3 szabvány szerinti készüléknél) alapkarbantartáson kell átesniük (ellenőrzés). Továbbá a negyedéves ellenőrzést az üzemben tartó is elvégezheti.

Ötévente közép- és 10 évente teljeskörű (nyomáspróba) karbantartást kell elvégezni, vagy minden használatot követően egy a BM OKF által engedélyezett szakműhelyben. Az 5 éves középkarbantartás (egyes típusoknál eltérő lehet.)

 

 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Tiszakeszi Község Helyi Egyenlőség Programja (2013-2018)

Az alábbi linken letölthető településünk Egyenlőségi Programja:

Tiszakeszi Község Helyi Egyenlőség Programja (2013-2018)

A programmal kapcsolatos észrevételeket, módosító javaslatokat 2013. október 1. napjáig a jegyzőnek címezve kell megküldeni postai úton :(3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.) vagy emailen:phkeszi@bicomix.hu.
utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


Szavazókörök kialakítása, felülvizsgálata

A szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról a határozat az alábbi linken tölthető le:

HATÁROZAT - Szavazókörök kialakítása, felülvizsgálata
utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01


TiszakeszirőlJuhász Gyula: A Tisza (részlet)

"Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország,
És ringatóm e róna"


   Tiszakeszi az Alföld északi részén, a Heves-Borsodi ártéren található, közigazgatási területét két részre osztja a Tisza.
  Községünk a folyó jobb partján, egy erőteljes jobb kanyar ívén elhelyezkedő árvízmentes teraszon terül el,
Miskolctól 45 km-re, Tiszaújvárostól 30 km-re. Állandó lakosainak száma 2689 fő.

  
A település első írásos említése az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben található, de ásatási leletek arról tanúskodnak, hogy a honfoglaló magyarok ezen a területen is megtelepedtek.  Szent István király uralkodása utáni legközelebbi időkben itt is feltűntek a szerzetesek, és az Aba nemzetségbeli  Péter ispán 1067-ben megalapította a Szent Benedek rendiek százdi (Zasty) monostorát. A település egyik dűlője nevében ma is őrzi a monostor emlékét.

    Községünkben egy óvoda és két általános iskola működik. Mindkét iskola udvarán megtalálható névadójuk, Széchenyi István, illetve Lorántffy Zsuzsanna bronzból készült mellszobra.

    A Tisza túloldalán lévő mezőgazdasági területek komppal közelíthetők meg, melyet az önkormányzat üzemeltet.

   A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek (Ben-Ross Cipőipari Kft., Barben Kft., Tiszamenti Mgtsz), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 80 kisvállakozás biztosítja. Sokan dolgoznak a környékbeli városokban, Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Miskolcon.

    Községünkben teljes közmű kiépítettség mellett úthálózatunk 80%-a szilárd burkolatú.

    A település műemlékjellegű épületei közé tartozik a Művelődési Ház (volt Édes-kastély), a községi rendezvények, ünnepi megemlékezések ebben az épületben kerülnek megrendezésre. A műemlék jellegű épületek közé sorolható továbbá a Református és a Katolikus Templom, Polgármesteri Hivatal épülete, továbbá a Zsóry-kastély, melyben jelenleg az önkormányzat által üzemeltetett konyha, a Nyugdíjas klub, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapott helyet.

   A kulturális életet egy iskola- és helytörténeti kiállítás és könyvtár szolgálja, valamint 2005. évben megalakult a Nyugdíjasklub, ahol aktív közösségi élet folyik. Üdítő színfoltok községünk kulturális életében a Pap József Faluszépítő Egyesület által szervezett események, fellépéseik.  Községi és Üzemi Sportegyesület keretei között többféle sportolási lehetőség közül válogathatnak a sportolni vágyók, mint például labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, és sakk. A település hivatalos lapja a Keszi Újság, amely alkalmanként jelenik meg. Községünkben született Harsányi Gy. Lajos festőművész és itt nevelkedett Horváth Pista cigánynótanóta énekes.

     A település legnagyobb vonzereje a Tisza és annak közelsége, amely alkalmat ad a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére.

  A Tisza mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra,
a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésére. A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényekkel várjuk a községünkbe érkező vendégeket, érdeklődőket, mint például: majális, falunap, bográcsfesztivál, búcsú, szüreti felvonulás, Horváth Pista emléknap, bor- és pálinkafesztivál.

    A Százdi Sporthorgász-egyesület tavasztól – őszig hagyományőrző jelleggel többször is megrendezi a tiszai horgászversenyt és az éjszakai horgászversenyt, mely minden alkalommal számos érdeklődőt vonz.

    A lakosok és az idelátogató vendégek igényét számos élelmiszer- és vendéglátóüzlet, ajándék- és virágbolt, fodrászat, kozmetika elégíti ki. Településünkön több magánszálláshely, pizzéria-étterem, valamint cukrászda és fagyizó is üzemel.

Látogasson el Ön is községünkbe!
Legyen a vendégünk!

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk és
kellemes időtöltést kívánunk!

utolsó módosítás:2014-12-17 22:31:01

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat