Tiszakeszi Polgárőr Egyesület

2011


Tiszakeszi Polgárőr Egyesület (m1 Híradó)


Üdvözöljük Tiszakeszi hivatalos honlapján!
Kedves Látogató!    Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk honlapját, és érdeklődik múltja, jelene és jövője iránt.

   Reméljük, hogy a honlapunkon közreadott információink segítik Önt abban, hogy részletesen megismerje településünket, s kedvet adnak Önnek ahhoz, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk.Ünnepi Köszöntő


utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


Előminősített pályázat


utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


Tállai András Ünnepi Köszöntője


utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


Sportfejlesztési program

utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


TÁJÉKOZTATÓ zöld hulladék

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot,

hogy a MiReHuKöz Nonprofit Kft.

a házhoz menő zöldhulladék gyűjtését

az időjárási viszonyokra való tekintettel

2015. október 30. és 2016. április 4. között SZÜNETELTETI!

 

Fentiekre tekintettel a közszolgáltató az utolsó gyűjtési napon cserezsákokat már nem biztosít!

 

A szüneteltetési időszakban a lakosságnak továbbra is lehetősége van a háztartásukban keletkezett zöldhulladékot térítésmentesen elhelyezni a hulladékudvarok egyikében, a nagyobb mennyiségű zöldhulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban üzemelő Komposztáló telepen is átveszik.

 

A 2016. évi zöldhulladék gyűjtési akciót a Közszolgáltató várhatóan 2016. áprilisában indítja újra!

 

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjairól a www.mirehukoz.hu weboldalon, a település nevére kattintva, a hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

 

 

Tiszakeszi, 2015. október 6. 

Sipos Imre sk.

 polgármester

utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


Zöldhulladék II. félév

utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


2015 szabadtéri tűzgyújtás szabályai

utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


BM Katasztrófavédelmi kitüntetés

K A T A S Z T R Ó F A V É D E L M I   K I T Ü N T E T É S

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságán a Polgári Védelem Napja alkalmából rendezett ünnepségen 2015. 02. 27. napján dr. Bakondi György tű. altábornagy országos katasztrófavédelmi főigazgató elismeréseket adott át. A Katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért elismerésben részesült Sipos Imre Tiszakeszi település polgármestere. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk! További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

 

utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


Rendelet - Települési támogatás 2015.

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól

 

/Kérelem a teleülési támogatáshoz nyomtatvány IDE kattintva letölthető!/

 

Tiszakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Humán Szociális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

I.       FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.      A rendelet hatálya

 

 

1.§ (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Tiszakeszi község közigazgatási területén érvényes lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen lakó, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  3. § (1) – (3) bekezdésében megjelölt személyekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya az Szt., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. r.) által nem szabályozott kérdésekre terjed ki.

 

2.§ (1) A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat – jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, házastárs, tartásra köteles és képes személy, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló, hajléktalan stb. – az Szt. 4. §-a tartalmazza.

(2) E rendeletet az Szt.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, továbbá az egyes szociális ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


Rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

  önkormányzati rendelete-tervezete

 

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására

     irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1.§  Tiszakeszi község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.      Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

2.      Közterületnév: A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés j) pontja szerinti közterületnév.

3.      Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

 

2.      A közterület elnevezésére vonatkozó szabályok

 

3.§ (1) Tiszakeszi község közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(2)              Nem kell elnevezni

           a) az utcák, épületek közötti szerviz utakat

           b) a mezőgazdasági célú utakat

           c) a lakónépességet nem érintő dűlő utakat.

(3) Az újonnan létesített közterület nevét létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

 

4.§ (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Tiszakeszi község történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(2)              A közterületet személyről, tárgyról, állatról növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3)Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2) – (3) bekezdését.

(4)              A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket – nem lehet.


 

5.§ (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester

b) a települési önkormányzati képviselő

c) a képviselő-testület bizottsága

d) Tiszakeszi községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár

e) Tiszakeszi településen ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2)              Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét. A beérkezett véleményeket a képviselő-testülettel ismertetni kell, azonban az állampolgárok véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs.

(3)              Az állampolgárok a (2) bekezdés szerinti véleményezési eljárás során véleményüket, javaslatukat személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújthatják a képviselő-testülethez.

 

6.§ (1) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.

(2)               A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat honlapján, és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(3)               A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatást végzőket az új közterület elnevezésről.

 

3. A házszám megállapításra vonatkozó szabályok

 

7. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan megalakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell ellátni.

(3) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.

 

8.§ (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páros, a bal oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb lélekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni.

 

9.§ (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

 

 

10.§ (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a) az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

b) az ingatlan házszáma téves,

c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

 

 

11.§ A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6.§ (3) bekezdésében meghatározott szervekkel is.

 

4. Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése

 

12.§ (1) A közterület nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2)   A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(3)   A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4)   Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

 

13.§  A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.

 

14.§ (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni.

(2)   A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

 

5.      Záró rendelkezések

 

15.§ (1) Ez a rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.

(2)   A rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben maradnak.

(3)   A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 13.§ (1) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2015. június 30. napjáig köteles eleget tenni.

 

 

 

 

Tiszakeszi, 2014. szeptember 12.

 

 

 

                                Sipos Imre                                                       Kruj Tímea

                                 polgármester                                                     jegyző

 

utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


Tájékoztató CO érzékelőről

Tájékoztató CO érzékelőkről

 

A szén-monoxid-mérgezés kockázata jelentősen csökkenthető a tüzelő-, fűtő- és főzőberendezések rendszeres karbantartásával, a lakás megfelelő szellőzésének biztosításával, valamint azzal, ha szén-monoxid-érzékelőt telepítenek azokba a helyiségekbe, amelyekben nyílt lánggal üzemelő berendezés van. Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a használati utasításnak megfelelő helyen és módon telepítik, és megbízható cég gyártotta.

A CO érzékelők jogszabályi előírásainak teljesülését a kéményseprők vizsgálják a kémények időszakos ellenőrzésekor. Ők ellenőrzik a szén-monoxid-érzékelő működőképességét is, hiányosság vagy szabálytalanság esetén értesítik a tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti az ingatlan tulajdonosát. Ha a tulajdonos nem tesz eleget kötelezettségének, a hatóság 5.000 – 30.000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A 2012. évi XC. Törvény 9.§ 5 bekezdés alapján a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló, a vendégéjszaka eltöltésére használt, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló, a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles.

Az, aki a szén-monoxid-mérgezés tüneteit (fejfájás, émelygés, szédülés) észleli magán, vagy a környezetében lévőkön, azonnal hívja a 105-ös segélyhívó számot.

 

Hordozható tűzoltó készülékek és azok felülvizsgálata

 

Tűzoltó készülékek jelentősége:

A hordozható tűzoltó készülékek a kezdeti tüzek gyors, hatékony megfékezésére szolgálnak.

 

A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység.

A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente (MSZ 1040 szabvány szerinti készüléknél), illetve évente (MSZ EN 3 szabvány szerinti készüléknél) alapkarbantartáson kell átesniük (ellenőrzés). Továbbá a negyedéves ellenőrzést az üzemben tartó is elvégezheti.

Ötévente közép- és 10 évente teljeskörű (nyomáspróba) karbantartást kell elvégezni, vagy minden használatot követően egy a BM OKF által engedélyezett szakműhelyben. Az 5 éves középkarbantartás (egyes típusoknál eltérő lehet.)

 

 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24


TiszakeszirőlJuhász Gyula: A Tisza (részlet)

"Én vagyok a magyarság
Csöndes, nemes folyója,
Kevély, heves folyója,
Anyám csupán ez ország,
És ringatóm e róna"


   Tiszakeszi az Alföld északi részén, a Heves-Borsodi ártéren található, közigazgatási területét két részre osztja a Tisza.
  Községünk a folyó jobb partján, egy erőteljes jobb kanyar ívén elhelyezkedő árvízmentes teraszon terül el,
Miskolctól 45 km-re, Tiszaújvárostól 30 km-re. Állandó lakosainak száma 2689 fő.

  
A település első írásos említése az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben található, de ásatási leletek arról tanúskodnak, hogy a honfoglaló magyarok ezen a területen is megtelepedtek.  Szent István király uralkodása utáni legközelebbi időkben itt is feltűntek a szerzetesek, és az Aba nemzetségbeli  Péter ispán 1067-ben megalapította a Szent Benedek rendiek százdi (Zasty) monostorát. A település egyik dűlője nevében ma is őrzi a monostor emlékét.

    Községünkben egy óvoda és két általános iskola működik. Mindkét iskola udvarán megtalálható névadójuk, Széchenyi István, illetve Lorántffy Zsuzsanna bronzból készült mellszobra.

    A Tisza túloldalán lévő mezőgazdasági területek komppal közelíthetők meg, melyet az önkormányzat üzemeltet.

   A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek (Ben-Ross Cipőipari Kft., Barben Kft., Tiszamenti Mgtsz), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 80 kisvállakozás biztosítja. Sokan dolgoznak a környékbeli városokban, Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Miskolcon.

    Községünkben teljes közmű kiépítettség mellett úthálózatunk 80%-a szilárd burkolatú.

    A település műemlékjellegű épületei közé tartozik a Művelődési Ház (volt Édes-kastély), a községi rendezvények, ünnepi megemlékezések ebben az épületben kerülnek megrendezésre. A műemlék jellegű épületek közé sorolható továbbá a Református és a Katolikus Templom, Polgármesteri Hivatal épülete, továbbá a Zsóry-kastély, melyben jelenleg az önkormányzat által üzemeltetett konyha, a Nyugdíjas klub, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kapott helyet.

   A kulturális életet egy iskola- és helytörténeti kiállítás és könyvtár szolgálja, valamint 2005. évben megalakult a Nyugdíjasklub, ahol aktív közösségi élet folyik. Üdítő színfoltok községünk kulturális életében a Pap József Faluszépítő Egyesület által szervezett események, fellépéseik.  Községi és Üzemi Sportegyesület keretei között többféle sportolási lehetőség közül válogathatnak a sportolni vágyók, mint például labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, és sakk. A település hivatalos lapja a Keszi Újság, amely alkalmanként jelenik meg. Községünkben született Harsányi Gy. Lajos festőművész és itt nevelkedett Horváth Pista cigánynótanóta énekes.

     A település legnagyobb vonzereje a Tisza és annak közelsége, amely alkalmat ad a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére.

  A Tisza mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra,
a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésére. A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szervezetek által szervezett rendezvényekkel várjuk a községünkbe érkező vendégeket, érdeklődőket, mint például: majális, falunap, bográcsfesztivál, búcsú, szüreti felvonulás, Horváth Pista emléknap, bor- és pálinkafesztivál.

    A Százdi Sporthorgász-egyesület tavasztól – őszig hagyományőrző jelleggel többször is megrendezi a tiszai horgászversenyt és az éjszakai horgászversenyt, mely minden alkalommal számos érdeklődőt vonz.

    A lakosok és az idelátogató vendégek igényét számos élelmiszer- és vendéglátóüzlet, ajándék- és virágbolt, fodrászat, kozmetika elégíti ki. Településünkön több magánszálláshely, pizzéria-étterem, valamint cukrászda és fagyizó is üzemel.

Látogasson el Ön is községünkbe!
Legyen a vendégünk!

Minden kedves vendéget
szeretettel várunk és
kellemes időtöltést kívánunk!

utolsó módosítás:2015-12-23 12:34:24

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat