Fogászati Rendelés


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38Tanulmányi ösztöndíj pályázatot 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszakeszi Község Önkormányzata

Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében

 

A pályázat célja

 

Az EFOP 3.9.2 Ösztöndíjrendszer célja a tiszakeszi gyermekek és fiatalok iskolarendszerben folytatott tanulmányainak anyagi támogatása, ezen keresztül tanulmányi eredményeik javításának ösztönzése. Tiszakeszi település fiataljai helyben való boldogulásának elősegítése, a település népességének megtartása.

 

A pályázattal kapcsolatos általános feltételek

 

A pályázatra tiszakeszi lakóhellyel rendelkező általános iskolai felső tagozatos és középiskolai tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek. Jelentkezésüket szüleik vagy más törvényes képviselőik által nyújthatják be a támogató szervezet felé.

 

Ösztöndíjra jogosultak köre

 

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, aki általános iskolába jár, és az iskola első négy osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat. A jogosultság feltétele továbbá, hogy a tanuló előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 3,5 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezik, előző tanévi igazolatlan hiányzásainak száma nem haladja meg a 20 órát és egyéb ösztöndíj programban nem részesül.

 

Egyéb előnyt jelentő szempont:

iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység)

 

Az ösztöndíj összege 10 000 Ft/ hó

 

Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultság igazolása

iskolalátogatási igazolás,

a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat

lakcímkártya másolata

nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül

 

Az ösztöndíj a 2018/2019. tanévben szeptember 1-től augusztus 31-ig kerül folyósításra, a pályázó bankszámlájára.

 

Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért új pályázat benyújtása szükséges.

 

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje

Az ösztöndíj megállapítására pályázatot  – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával, a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő 2018.09.01-től  2018.09.21-ig nyújthatja be. A nyomtatvány Tiszakeszi Község Önkormányzatán (Tiszakeszi, Községháza u. 46.), hivatali ügyfélfogadási időben Kruj Tímea jegyzőnél kérhető.

A pályázatot postai úton vagy személyesen Tiszakeszi Község Önkormányzatánál kell benyújtani.

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím: Tiszakeszi Község Önkormányzata, 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46. A borítékra kérjük ráírni: EFOP 3.9.2 - ösztöndíj

Személyesen, Tiszakeszi Község Önkormányzata, Tiszakeszi, Községháza u 46. szám alatt a Kruj Tímea jegyzőnél nyújthatják be.

 

A pályázatot legkésőbb 2018. 09. 21-ig kérjük postára adni vagy személyesen a fenti címen leadni.

Adatkezelés

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

 

A pályázó pályázata benyújtásával

a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

 

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

 

c) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

 

d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el 2018. szeptember 30-ig:

 

a)  az elbíráló testület a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázatok ellenőrzése és elbírálása során, a bizottság által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok elbírálási határidejét. A testület hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;

 

b) az ösztöndíj elbírálása a 3. pontba foglalt feltételek alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

 

c) a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

 

d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

 

e) ha a támogatásra jogosult pályázatok száma a 2018/2019. tanévben meghaladja a 5 db-ot, az Önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok:

elsősorban, ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 3,5 felett van;

másodsorban, ha a pályázó tanuló hátrányos helyzetű (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetű (HHH);

továbbá, ha a tanuló iskolán kívüli tevékenységekben való részvételt igazol

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről.

 

Értesítés a pályázati döntésről

A bíráló testület a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. október 5.-ig, elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

 

A pályázók értesítési kötelezettségei

A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok változásakor:

tanulmányok halasztása;

tanulmányok helyének megváltozása;

tanulmányi státusz változása;

személyes adatainak változása.

(Levelezési cím: Tiszakeszi község Önkormányzata, 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46.)

 

A pályázó 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.

 

A pályázó lemondhat a megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet lemondó nyilatkozat benyújtásával, postai úton, ajánlott levélként megküldi Tiszakeszi Község Önkormányzatának címére. A lemondó nyilatkozat beküldésével a pályázó a nyertes ösztöndíjpályázatot megszünteti.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

Nyomtatvány az ösztöndíj igényléséhez ide kattintva tölthető le!

 

Kelt, Tiszakeszi, 2018. 08. 31.    

               

 

      Sipos Imre sk.

      polgármester

 

 

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38Biztos Kezdet Gyerekház Gyerekház vezető pályázatTiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803


Pályázati kiírás

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata

 

a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Tiszakeszi Csillagfény Biztos Kezdet Gyerekház


Gyerekház vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 18. sz.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre szól, 2018. 10. 01.-2023. 09. 30.-ig

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

-        A Gyerekház nyitvatartási idejében jelen van és a Gyerekház munkatársainak munkáját irányítja;

-        Irányítja a családokkal való munkát, a heti team-megbeszéléseket, a Gyerekház dokumentációs tevékenységét, a gyerekek megfigyelésére és állapotfelmérésére vonatkozó tevékenységeket;

-        A fejlesztő szakember által készített fejlesztési terveket ismeri, a házban folyó munkát annak megfelelően végzi, munkatársai tevékenységét ennek megfelelően irányítja;

-        Kapcsolatot tart a Gyerekház kötelező partnereivel: a védőnői és gyermekjóléti szolgálattal, a helyi óvodával:

-        Vezeti a Gyerekház heti és havi rendszerességű teammegbeszéléseit;

-        Szaktudásával hozzájárul az általa vezetett Gyerekház, illetve a közeli településeken működő Gyerekházak tevékenységéhez;

-        Mentorral együttműködve értékeli és fejleszti a Gyerekház tevékenységét;

-        Részt vesz a kiemelt projekt által kidolgozott 120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzésen.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

Ø  magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Ø  felsőfokú pedagógiai végzettség; felsőfokú egészségügyi végzettség; pszichológusi végzettség; szociálpedagógiai végzettség; a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2. pontjában a bölcsőde magasabb vezetőjére vagy vezetőjére meghatározott képesítési előírások valamelyike, vagy egyéb felsőfokú végzettség mellett Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalat.

Ø  Felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        120 órás Biztos Kezdet Gyerekház képzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  önéletrajz

Ø  iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,

Ø  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány

Ø  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. 10. 01. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 09. 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

Ø  Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Községi Önkormányzatnak történő  megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Biztos Kezdet Gyerekház vezető

Ø  Személyesen Sipos Imre polgármester részére (Polgármesteri Hivatal 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.)

A pályázattal kapcsolatban további információt Sipos Imre polgármester nyújt a 49/356-801-es telefonszámon.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást.

 

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Tiszakeszi Polgármesteri Hivatalnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye!

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelen tájékoztató mellékletét képező nyilatkozatot kitölteni szíveskedjenek, és azt személyesen hozzák be a Polgármesteri Hivatalba. A Hivatal dolgozói a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést Hivatalunk nem fogadja be.

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

 

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további – később meghozandó - döntései értelmében.

 

Igénybejelentő nyilatkozat letöltése


Kruj Tímea                      
jegyző
utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatainak nyitva tartása 2018. július 2-től


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38NHKV Lakossági Tájékoztató


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38Pünkösdi hulladékelszállítás 2018


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38Óvodai beíratkozás 2018Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓLFelhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét.

Fentiek szerint, a 2018/2019. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:

·2015. 01.01. – 2015. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)

·2014. 01.01. – 2014. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)

·2013. 01.01. – 2013. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)

·2012. 09.01. – 2012. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2018. december 31. napjáig töltik be.

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde vezetője a jegyző felé jelentette.

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Hétszínvirág Óvodába történő beiratkozás

 

2018. május 2. – május 4. között történik.

Az óvodában 8 és 16 óra között fogadják a beiratkozókat.

 

 

A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető egyetértése alapján.

 

Az intézmény felvételi körzete: Tiszakeszi közigazgatási területe.

 

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

-          a szülő személyi igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-          gyermek TAJ kártyája

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2018. május 31.-ig értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de Tiszakeszi Község Jegyzőjéhez kell címezni.

 

A beiratkozással kapcsolatos további, részletes információk az óvodában szerezhetők be.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

 

 

                                                                                   Kruj Tímea sk.

                                                                                         jegyző

 


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38Ösztöndíj Pályázati Felhívás


A pályázati kiírás a tovább gombra kattintva teljes egészében elolvasható!

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38Kutyaoltás20180421


utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Szabadtéri tűzgyújtás - Tájékoztató 2018


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38Tudnivalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mentor Programjában való részvételről


2018. február

 

Tudnivalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mentor Programjában való részvételről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) új szolgáltatása a Mentor Program, amelyben az induló egyéni vállalkozóknak, a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek, a bíróság által nyilvántartott civil szervezeteknek, az ügyvédi irodáknak, valamint az ügyvivő irodáknak is segítséget nyújtunk abban, hogy adókötelezettségeiket pontosan teljesíthessék és kialakíthassák a helyes adózási gyakorlatot.

Igény esetén a programban személyre szabott tájékoztatással is ellátjuk a vállalkozásukat elkezdő ügyfeleket, melyben a részvétel önkéntes, kizárólag regisztrációhoz kötött és hat hónapig tart. A mentorálás keretében a kezdő vállalkozásoknak szervezett fórumokat is tartunk, amelyen a részvétel szintén önkéntes és ingyenes.

A regisztrációra a www.magyarorszag.hu internetes felület Ügyfélkapu bejelentkezési oldalán, az eBEV portálon keresztül, a Mentor Program főmenüben van lehetőség, a „Regisztrálok” szóra kattintva.

 

A NAV hivatalos honlapján, a www.nav.gov.hu Információs füzetek menüpont alatt tájékozódhatnak Ügyfeleink a bejelentkezésről szóló 1. számú információs füzetből, az adóügyek elektronikus intézéséhez és az állandó meghatalmazás bejelentésére vonatkozó 32. számú információs füzetből, az egyes adózói körök részére biztosított fizetési lehetőségekről és fizetési módok alkalmazásáról, az adófizetésről a 35. számú információs füzetből, a fizetési kedvezményekről a 30. számú információs füzetből, és a köztartozás-mentesség alátámasztására az úgynevezett nullás igazolás igénylése helyett a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA) történő regisztrációról a 37. számú információs füzetből.

 

A programra történő regisztrációra, a hivatallal való kapcsolatfelvételre lehetőség van

telefonon

-          a NAV Infóvonalán a 1819-es, belföldről ingyenesen hívható telefonszámon

-          a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében [amely külön regisztrációs eljárást követően, ügyfélazonosító számmal használható] a 06 80/20-21-22-es belföldről ingyenesen hívható telefonszámon,

személyesen

-          a NAV ügyfélszolgálatain, számos kormányablakban,

írásban

-          e-mailben, mely a http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat linken keresztül küldhető, a témakör választásánál jelölhető, hogy kezdő vállalkozás,

-          postai levélben, amelyhez levelezési cím a NAV honlapon található

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága
utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:38Pályázat óvodapedagógus


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39Pedagógiai asszisztens óvoda


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39Bölcsőde beruházás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a bölcsőde beruházás tervei elkészültek, melyet a település lakosságának tájékoztatása céljából közzéteszünk.

A 12 fő férőhelyes bölcsőde "A foglalkoztatás és életminőség javítás családbarát bölcsőde fejlesztésével Tiszakeszin" elnevezésű TOP-1.4.1.-15-BO1-2016-00064 azonosító számú pályázat keretein belül valósul meg 54.346.457,- Ft összegből.

Az épület az óvoda melletti ingatlanon lesz megépítve, és egy összekötő folyosóval csatlakozik majd az óvoda épületéhez. A tervek engedélyeztetése folyamatban van, a beruházás állapotáról az érdeklődő lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk. 

Tisztelettel: 

Sipos Imre

polgármester

A földszinti alaprajz megtekintéséhez kattintson IDE, a metszet megtekintéséhez pedig kattintson IDE!

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2017. (IX.26.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról.

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2017. (IX.26.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról. 

A pályázati felhívások az alábbi linken találhatóak: 

BURSA "A" 2018.

BURSA "B" 2018.


utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Tájékoztató a képviselő-testület 2017. július 27. napján tartott rendkívüli üléséről.

Tájékoztató a képviselő-testület 2017. július 27. napján tartott rendkívüli üléséről.

2017. július 25. napján Sándor Béla, Gályász Lajos és Kállai László képviselők rendkívüli ülés kezdeményezése tárgyában beadványt nyújtottak be a hivatalba, melyben 2017. július 27. napján (csütörtök) 15.00 órára rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték a következő napirendekkel:

- Polgármesteri tájékoztató a régi GAMESZ épület tetőfelújításával kapcsolatban;

- Polgármesteri tájékoztató a X. Falunap programjáról és a rendezvény költségvetéséről, illetve válaszadás a témákkal kapcsolatos képviselői kérdésekre.

A képviselői kezdeményezésre a Képviselő-testület ülését 2017. június 27. napján 15.00 órára összehívtam.

Az ülés megnyitását követően tájékoztattam képviselő társaimat arról, hogy a képviselő-testület 2017. július 5. napján tartott rendes ülésén mindkét napirendi ponttal kapcsolatban részletes tájékoztatást nyújtottam a képviselők részére. Felhívtam a figyelmüket, hogy az ülésen elhangzottakról a jegyzőkönyvből tájékozódhatnak. Nagyon sajnálom, hogy voltak olyan képviselők, akik az ülésen egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem vettek részt, így nem rendelkeznek kellő információval az ott elhangzottakról. Mindezekre tekintettel – mivel mindkét napirendet korábban már tárgyalta a testület – az ülés okafogyottá vált, és azt bezártam.  

Nevetséges dolognak tartom, hogy a X. Bográcsfesztivál és Falunap előtt 2 nappal kezdeményezik ülés összehívását a képviselők a rendezvény programjával kapcsolatban, amikor már minden le van szervezve. Ha segíteni akarták volna ötleteikkel, javaslataikkal az önkormányzat munkáját, akkor azt korábban kellett volna megtenni, nem most.   Vagy pedig szokásukhoz híven akadályozni szerették volna a rendezvény megtartását???

Sipos Imre

polgármester

 

utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39Helyesbítés kérése


utolsó módosítás:2018-09-04 13:36:39Áramszünet értesítő 2017 március

Tisztelt Fogyasztónk!

 

Ezúton értesítjük Önöket arról, hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk

            

A munkavégzés időtartama alatt, az alábbi vételezési helyeken a villamos-energia szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.,

 

2017.03.07    09:00-tól 15:00-ig  

2017.03.14    09:00-tól 15:00-ig                      

         

Település

Közterület (utca)

Házszám (tól)

Házszám (ig)

Tiszakeszi

 

 

 

Szabadság

1

5

 

 

 

4

16

 

 

Kazinczy

1

27

 

 

 

2

12

 

 

Községháza

12

 

 

 

Ady E

Végig

 

 

2017.03.14    09:00-tól 15:00-ig                      

Település

Közterület (utca)

Házszám (tól)

Házszám (ig)

Tiszakeszi

 

 

 

Szabadság

29

61

 

 

 

38

84

 

 

Gát

Végig

 

 

 

2017.03.07    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.03.13    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.03.14    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.04.03    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.04.11    09:00-tól 15:00-ig                      

    

Település

Közterület (utca)

Házszám (tól)

Házszám (ig)

Tiszakeszi

Kazinczi

29

33

 

 

 

14

 

 

 

Szabadság

5

25

 

 

 

18

42A

 

     

2017.03.07    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.03.08    09:00-tól 15:00-ig                       

2017.03.10    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.03.13    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.03.14    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.04.03    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.04.04    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.04.05    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.04.10    09:00-tól 15:00-ig                      

2017.04.11    09:00-tól 15:00-ig                      

Település

Közterület (utca)

Házszám (tól)

Házszám (ig)

Tiszakeszi

Szabadság

27

 

 

 

Tisza HRSZ

964

978

 

 

Aradi

végig

 

 

Csapi

végig

 

 

Kolozsvári

végig

 

 

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

 

Dátum: 2017. 02. 22

 

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59HVI határozat 2016


utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére


utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Kéménytűz lakossági felhívás

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Az utóbbi években mind többen állnak vissza vegyestüzelésre, ill. építenek be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során korom- és kátránylerakódás képződik a kéményekben, a nem megfelelő tüzelőanyag használata pedig megnöveli ezen lerakódás mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének szűkülését okozza. A kémény leszűkült keresztmetszete több veszélyt is hordoz magában: a tüzelőberendezés nem kap elég levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és az égéstermék a tüzelőberendezésen keresztül visszaáramlik a lakótérbe, füst, - illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben lévő nagymértékű korom és kátránylerakódás egy intenzív fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire, a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés a megspórolt fűtési költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a légszennyezés, a szén-monoxid-mérgezés és a kéménytüzek elkerülése érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

 

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Ajánlás - vadászterület határára 1


utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Ajánlás - vadászterület határára 2utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59NAV információFebruár 15-ig kérhető a NAV közreműködése

 

A NAV szja-bevallási ajánlatot készít, ha erre február 15-ig nyilatkozatban kéri az adózó. Azoknak tehát nem kell időt fordítani a bevallás kitöltésére, akik megfelelnek az egyszerűsített bevallás feltételeinek. Ezt a megoldást február 15-ig lehet kérni a 1553NY jelű nyomtatványon.

 

Elsősorban az kérheti az egyszerűsített bevallást, akinek 2015-ben olyan adóköteles jövedelme volt, amelyből munkáltató, kifizető adót, adóelőleget vont le. Ha valaki családi kedvezményt érvényesített, ingatlan adásvételből jutott jövedelemhez illetve egyszerűsített foglalkoztatásból szerzett bevételt, szintén élhet ezzel a lehetőséggel. Sőt, azok az egyéni vállalkozók is választhatják az egyszerűsített bevallást, akik tevékenységüket egész évben szüneteltették.

Nem választhatják azonban ezt a bevallási módot például az őstermelők (akiknek e tevékenységével összefüggésben adóköteles bevétele származott és nem tesznek nemleges nyilatkozatot), az egyéni vállalkozók, a külföldiek, valamint azok sem, akik árfolyamnyereségből vagy tartós befektetésből szereztek jövedelmet. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatói adomány is kizáró ok.

A 1553NY-es nyilatkozat 2016. február 15-ig elküldhető postán vagy az Ügyfélkapun keresztül, avagy leadható személyesen is a NAV ügyfélszolgálatain.

Az egyszerűsített bevallást (1553E) a NAV a rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti és legkésőbb 2016. április 30-ig megküldi a megadott postacímre vagy az elektronikus tárhelyre. Ha az adózó elfogadja az elkészített bevallást, nem kell semmit tenni, az az adózó által benyújtott bevallásnak minősül 2016. május 20-án.

Amennyiben a bevallás javításra, kiegészítésre szorul, akkor az aláírt – javított adatokkal kiegészített  – példányt 2016. május 20-ig kell visszajuttatni a hivatalhoz.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Tállai András Karácsonyi Köszöntő

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Pályázati felhívás!

Tisztelt Lakosság!

 

A Miskolc Térségi Konzorcium településein közösen indított hulladékgazdálkodási projekthez - elsősorban az ifjúságot célzó - szemléletformáló program is kapcsolódik. Ennek keretében irodánk a Konzorcium megbízásából az Ökológiai Intézet Alapítvánnyal közösen komoly díjakkal alkotói pályázatokat illetve környezetvédelmi vetélkedősorozatot hirdet általános és középiskolás diákok számára. 

A témákra kattintva letölthető a felhívás szövege:

FILMPÁLYÁZAT

HULLADÉKBÓL MŰALKOTÁS

VÁLOGATNI JÓ! VERSENYSOROZAT

RAJZPÁLYÁZAT

 

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Ajánlóívek igénylése, leadása, ajánlásgyűjtés, jelölt bejelentése és ajánlások ellenőrzése

Ajánlóívek igénylése, leadása, ajánlásgyűjtés, jelölt bejelentése és ajánlások ellenőrzése

 

A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-án határozatban állapítja meg az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adatai alapján kell megállapítani.

A határozat közzétételre került a www.tiszakeszi.hu honlapon.

Ajánlóív igénylés

A jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei az NVB / TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától .

A független polgármester és képviselő-jelölt a választást kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától .

A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.

Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány.

A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.

A nyomtatvány 3. oldalán – amennyiben jelölő szervezet tölti ki - a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki

·         a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja

·         az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

 

Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.

Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.

A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.

A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.

Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

Ajánlóívek átadása

A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket

A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket.

 Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:

 

·         jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,

·         ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy

·         maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és

·         a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.

 

Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez.

Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét.

Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.

Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet benyújtani.

A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával - további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mértéket.

Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § - 123. § értelmében:

„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

(5) Az ajánlás nem vonható vissza.

(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

Jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség.

Jelölt bejelentésre szolgáló E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány szolgál.

 Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:

·         a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és

·         amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.

A megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének.

A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft, a bírság összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajtja be.

Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.

A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a  választási irodának leadásra.

Ajánlások ellenőrzése

A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését.

Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.

Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az illetékes választási bizottságot.

A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt.

A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen, illetve levél útján tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.

                                                              

                                                                                                                          Tiszakeszi HVI

 

 

Ide kattintva letölthető „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány!

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Gyógyászati eszközök átadó ünnepsége 2014.05.20.


Gyógyászati eszközök átadó ünnepsége
2014.05.20.

 

2014.05.20-án délután 14:00 órakor a Művelődési Központ nagytermében az „Életminőséget javító és szolgáltató gyógyászati eszközök, valamint az Életvitelt segítő technikai eszközök” kerültek átadásra ünnepélyes keretek között.

Az ünnepségen megjelent Bencsik Mihály igazgató úr, aki Günther Bauert képviselte, Sipos Imre Polgármester úr, Kruj Tímea Jegyző asszony, Dr. Berkó Gyula doktor úr és képviselő urak.

Az ünnepség létrejöttére az igen tisztelt Günther Bauer úr által felajánlott pénzadománynak köszönhetően kerülhetett sor, melynek elosztása a településünkön élő rászorult emberek javára történt.
Ennek alapján megalakult egy öttagú bizottság, melynek elnöke Kállai László képviselő úr lett. A bizottság elkezdte munkáját. Feladatuk az volt, hogy feltérképezzék, kik azok a rászorultak, akiknek ezzel a pénzadománnyal segíteni tudnának. A bizottság egyik tagja Kiss Renáta vállalta az adatgyűjtő nehéz munkát, majd a felmerülő igények alapján a bizottság elkezdte az eszközök beszerzését. Technikai eszközökre, akkumulátoros mozgáskorlátozott kocsikra és ház körüli akadálymentesítésre is szükség és igény volt.

Itt szeretnénk megköszönni az eseti bizottság minden egyes tagjának az áldozatos munkáját, Kiss Renáta családgondozónak, aki az adatgyűjtésben segítette munkánkat, Dr. Berkó Gyula körzeti orvosunknak, aki a gyógyászati segédeszközök rendelésénél a betegek igényeinek megfelelően személyre szabottan tudott szakmai szempontból óriási segítséget nyújtani, Gályász Lajos képviselő úrnak, aki nagy élettapasztalatával és tudásával járult hozzá a munkához, illetve Borza Gyula alpolgármester úrnak a segítő javaslataiért, ötleteiért.

Külön köszönetet fejezünk ki Kruj Tímea Jegyző asszonyunk munkájának, aki az eszközök megrendelésében, nyilvántartásában nyújtott segítséget és Sipos Imre Polgármester úrnak, aki minden bizottsági ülésen részt vett, támogatta, segítette munkánkat ötleteivel, illetve a járdák kivitelezésénél nyújtott óriási segítséget.

 

„Ha az ember békében él Önmagával és elfogadja élete véges mivoltát

akkor minden mozgósítható energiáját a veleszületett gyógyulási képesség

szolgálatába tudja állítani”

                                                            David Servan-Schreiber

 

Tisztelettel:

                                        Kállai László

                                                                                    bizottsági elnök

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Lakossági felhívás a rendkívüli időjárásról


                      A Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása


Viharos erejű szél várható

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az északi, északnyugati szél szerdán fokozatosan megerősödik az ország északkeleti részén, melynek során viharos, 60-70 km/h-t meghaladó széllökések alakulhatnak ki. Várhatóan jelentős mennyiségű csapadék kíséretében csütörtökön a széllökések a 90 km/h-t is meghaladhatják.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a 70 km/h-nál erősebb szélvihar emberre, állatra veszélyes viharkárokat okozhat.

Gyalogosan és járművel közlekedve, valamint a parkolás során egyaránt legyünk körültekintőek, mert az erős szél megbonthatja az épületek tetőfedeleit, meglazult épületburkolatokat lazíthat meg, villanyvezetékeket szakíthat le, illetve fákat dönthet ki, ágakat törhet le, amelyek balesetet és anyagi kárt okozhatnak.

Fontos tudnivalók és teendők szélvihar esetén:

 • Szélvihar esetén, ha a szabadban tartózkodunk, viselkedjünk nyugodtan és legyünk körültekintőek, keressünk védett helyet, ahol biztonságban tartózkodhatunk!
 • Haladjunk távol a fáktól és az épületektől, hogy a letörő ágak, megbontott épületszerkezeti elemek ne okozhassanak sérülést!
 • Ha leszakadt elektromos vezetéket látunk, azt semmiképp ne közelítsük meg, hanem értesítsük az áramszolgáltatót!
 • A szélvihar idejére minden esetben függesszük fel a vízi sportokat, fürdőzést, vegyük komolyan a viharjelzéseket!
 • Erős szélben tilos a szabadban tűzveszélyes tevékenységet végezni!
 • Vihar esetén az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válhat, ezért legyünk velük szemben elővigyázatosak!

Abban az esetben, ha otthon tartózkodunk, a vihar közeledtével zárjuk be a nyílászárókat és helyezzük biztonságba azokat az udvaron, erkélyen lévő növényeket, tárgyakat, amelyeket a szél felboríthat, vagy felkaphat. A vihar idején lehetőség szerint ne menjünk ki a szabadba és gondoskodjunk elektromos berendezéseink áramtalanításáról.  A kisgyermekeket, betegeket és időseket ne hagyjunk magukra, valamint készüljünk fel egy lehetséges áramszünetre, tartsunk készenlétben alternatív világítási eszközöket. A vihar elvonulását követően mérjük fel a keletkezett károkat, megrongálódott közműhálózat esetén haladéktalanul értesítsük a szolgáltatót, vagy a katasztrófavédelmet!

 

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a készenléti szolgálatok által üzemeltetett segélyhívó számok a nap 24 órájában rendelkezésre állnak. Amennyiben bajba kerülnek, vagy tudomásuk van arról, hogy valakinek tűzoltói segítségre van szüksége, hívják a katasztrófavédelmet a 105-ös vagy az egységes 112-es segélyhívó számok valamelyikén.

 

A szélvihar, a villámlás, illetve a heves zivatarok során követendő magatartási szabályokról bővebb információkat találnak a:

 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján az alábbi linken:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus


Az aktuális és a várható időjárási viszonyokról, az érvényben lévő riasztásokról és a figyelmeztető előrejelzésekről bővebb információkat a
www.katasztrofavedelem.hu illetve a www.met.hu oldalon kaphatnak.

 Az okostelefonnal, táblagéppel rendelkezők a katasztrófavédelem VÉSZ nevű ingyenes alkalmazásán is tájékozódhatnak, amely letölthető a http://www.katasztrofavedelem.hu/vesz linken.

 

 

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Lakossági felhívás

Lakossági felhívás a helyi gazdálkodói közösség részére


utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Tájékoztató a rókák veszettség elleni immunizálásárólutolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Határozat legeltetési tilalom és ebzárlat elrendeléséről

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Határozat tűzgyújtási tilalom elrendelésérőlutolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59EMMI Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - EMMI tájékoztatók 2014

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hirdetményeutolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati kiírás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Pályázati kiírás

 

Tiszakeszi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot ír ki  2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásában való részvételének támogatásra.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2012. október 26.-2012. november 23.


Letölthető nyomtatványok:

Pályázati kiírás A típus

Pályázati kiírás B típus

Adatlap

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat jövedelemmel nem rendelkezők részére

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Pályázat kiírása igazgatási ügyintéző munkakör betöltéséreTiszakeszi Községi Önkormányzat Jegyzője pályázatot ír ki

igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

 

Pályázati feltételek:

-     a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 18. pontjában meghatározott felsőfokú szakirányú végzettség

-     magyar állampolgárság,

-     büntetlen előélet,

-     cselekvőképesség,

-     számítógép felhasználói szintű ismerete.

 

Elvárt kompetenciák:

      - felelősség, megbízhatóság,

      - jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, pontosság

      - problémamegoldó képesség

 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

      - közigazgatási területen (lehetőleg önkormányzatnál) szerzett gyakorlat;

      - helyben lakás.

 

A pályázathoz csatolni kell:

     - részletes szakmai önéletrajzot,

     - iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,

     - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

 

Ellátandó feladatok:

-   a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényből eredő egyes szociális igazgatási feladatok ellátása,

-     gyermekvédelmi feladatok ellátása

-   képviselő-testületi ülések előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása,

-     választás, népszavazás kapcsán felmerülő feladatok ellátása.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

 

Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény alapján

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 13.  

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani Tiszakeszi Községi Önkormányzat Jegyzője részére (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.). A borítékra kérjük ráírni: „igazgatási ügyintéző munkakör”.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap az elbírálástól számított 2 napon belül.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Kruj Tímea jegyzőtől a 06-49/356-802-es telefonszámon.

 

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Nemzeti ünnep 2011. március 15.


"Legyen béke, szabadság és egyetértés!"

Nemzeti ünnepünk községi megemlékezésén beszédet mondott Hajduné Négyessy Edit, az ÁMK Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetője, műsort adtak az ÁMK Széchenyi István Általános Iskola diákjai.
utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59Megszüntető okirat

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT


Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 139/2010. (XI.10.) számú határozat alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (3) bekezdése és a 90.§. (1) bekezdésének c.) pontjára hivatkozással, a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 11.§.-ban foglaltakat is figyelembe véve 2010. december 31. napjával jogutódlással megszünteti az alábbi intézményt:


 1. Az intézmény neve:

Tiszakeszi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete

 1. Az intézmény székhelye és címe:

3458 Tiszakeszi, Községháza út 48. sz.

 1. Az intézmény felügyeleti szerve:

Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete /3458 Tiszakeszi,

Községháza út 46. sz./

 1. Az intézmény megszüntető szerve:

Tiszakeszi Községi Önkormányzat képviselő-testülete /3458 Tiszakeszi,

Községháza út 46. sz./

 1. Jogutód intézmény neve, székhelye:

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi Községháza út 46. sz.

6. Rendelkezés a feladatellátásról:

A megszüntetett GAMESZ alapfeladatainak ellátásáról 2011. január 1. napjától a Polgármesteri Hivatal, mint jogutód intézmény gondoskodik, figyelemmel a feladatok hatékonyabb ellátására.


7. Rendelkezés az intézmény vagyonáról:

A Tiszakeszi Önkormányzat GAMESZ leltár szerinti felszerelései, ingóságai Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tulajdonába kerülnek.


8. Rendelkezés az intézményben foglalkoztatottakról:

Tiszakeszi Önkormányzat GAMESZ vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya 2011. május 31. napjával felmentéssel megszűnik. 3 fő közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkavállaló a Polgármesteri Hivatalba köztisztviselői jogviszonyba kerül áthelyezésre. A GAMESZ alkalmazásában álló további 8 fő közalkalmazottat a jogutód intézmény 2011. január 1. napjától közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja tovább.


Tiszakeszi, 2010. november 9.


Sipos Imre polgármester

Kruj Tímea jegyző

utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59A felújított ÁMK Hétszínvirág Óvoda átadása

2011. április 22. napján került sor az ÁMK Hétszínvirág Óvoda felújított és kibővített épületének ünnepélyes átadására. Sipos Imre polgármester köszöntő beszéde után Dr. Domján László Mezőcsát Város Polgármestere mondott ünnepi beszédet. A szalagátvágás előtt az óvodások műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Az épület megtekintését követően a Művelődési Házban tartott állófogadáson vendégelték meg az ünnepség résztvevőit.

 

A Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda felújítására a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására kiírt „Nem mondunk le senkiről” program keretein belül került sor.

A pályázat benyújtása 2010. február közepén megtörtént, a támogatási szerződést 2010. szeptember 2-án írta alá a kedvezményezett, Mezőcsát Város Önkormányzata. A projekt összköltsége 121 792 360 Ft, a támogatás összege 109 819 661 Ft.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2010. augusztus 23. napján kezdődött meg a konkrét kivitelezési munka.

Az óvoda felújítása zökkenőmentesen zajlott, köszönhetően a kivitelező vállalkozó hatékony munkavégzésének és a kedvező időjárási viszonyoknak is.

A felújítási munkálatok készre jelentését követően 2010. november 26.-án megtörtént az Óvoda épületének bővítési és felújítási munkáinak műszaki átadás-átvétele. A műszaki átadás-átvétel során a jelenlévők megállapították, hogy a munkálatok a szerződés és a kiviteli tervek szerint elkészültek, első osztályú minőségben.

Az „Óvodafejlesztés Tiszakesziben” elnevezésű pályázat keretében az 1964-ben épült óvoda teljes felújítása, akadálymentesítése és bővítése történt meg. Felújításra került mind a négy csoportszoba és a kiegészítő helyiségek. Kialakításra kerültek a 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő helyiségek, mint a tornateremhez tornaszertár építése, könyvtár kialakítása, nevelői szoba létrehozása, orvosi szoba kialakítása. Megvalósult a két különböző időpontban épült épületrészek épületen belüli funkcionális összekötése, valamint átalakításra került a konyha is, amely így a HACCP előírásainak megfelel. Fontos eleme volt a fejlesztésnek a lapostetős tetőszerkezet felújítása és átalakítása, valamint a fűtésrendszer korszerűsítése. A fejlesztés során kiemelt hangsúlyt kapott a megújuló energiaforrások hasznosítása, így egyrészt a használati melegvíz biztosítása érdekében napkollektor került felszerelésre az épület tetejére, másrészt pedig pellet tüzelésű kazán került beépítésre, biztosítva az alternatív fűtési lehetőséget. A felújítás alapterülete 851 m2, a bővítés alapterülete 146 m2. A projekt keretében lecserélésre került az óvoda elavult bútorzata, valamint a hatékony nevelő munka érdekében fejlesztő játékok is beszerzésre kerültek.

2010. december 8. napján a Hétszínvirág Óvoda dolgozói és óvodásai birtokba vehették a kibővített és teljesen megújult óvodát.

A felújítás eredményeként ismét egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő épülettel gazdagodott a település.


utolsó módosítás:2018-09-04 13:35:59

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat