Élelmezési Központ intézményvezető


 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

3458 Tiszakeszi

Községháza út 46.

Tel.: 49/356-800

Fax: 49/356-803

 

Pályázati kiírás

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata

 

a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Élelmezési Központ

 

intézményvezető

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3458 Tiszakeszi, Posta u. 22. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása (gyermek- és felnőtt étkeztetés biztosítása kb. 450 adag/nap, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés). A konyhai dolgozók (5 fő) irányítása és ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

Ø  középfokú végzettség és felsőfokú szakképesítés

Ø  Magyar állampolgárság

Ø  Cselekvőképesség

Ø  Büntetlen előélet és a Kjt. 20. § (2d) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés

Ø  felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Ø  a pályázó kinevezés esetén vállalja az élelmezésvezető képesítés megszerzését

Ø  Kjt. 41-43. §-ban a vezetővel szemben meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        vezetői tapasztalat

-        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

-        felsőfokú végzettség

-        élelmezésvezetői végzettség

-        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Ø  Pályázó részletes szakmai önéletrajza,

Ø  Képesítést igazoló dokumentumok másolata,

Ø   90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,

Ø  Az intézmény vezetésével kapcsolatos elképzeléseit,

Ø  Nyilatkozat arról, hogy: 1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 2. a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását; 3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg; 4. 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

Ø  Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Községi Önkormányzatnak történő megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető

Ø  Személyesen Sipos Imre polgármester részére (Polgármesteri Hivatal 3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Tiszakeszi Község Önkormányzata dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetén kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.tiszakeszi.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Közigállás publikálási időpontja: 2018. január 29.

A pályázattal kapcsolatban további információt Sipos Imre polgármester nyújt a 49/356-801-es telefonszámon.
utolsó módosítás:2018-02-01 10:20:39

Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat