Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/….. (…….) önkormányzati rendelete

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

……/….. (…….) önkormányzati rendelete

 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Szociális és Sport Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1.§ (1) Tiszakeszi Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása és kezelése érdekében, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

 

(2)   A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

 

(3)   A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Tiszakeszi Község (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

 

(4)   A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására külön közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult.

 

(5)   A (3) bekezdés szerinti kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a jelen rendelet előírásainak megfelelően – magában foglalja a vonatkozó jogszabályi előírásokban és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglalt valamennyi feladat ellátását, így különösen:

 

a)      a hulladék gyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket, továbbá

b)      a település közigazgatási területén gyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását,

c)      az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelését és

d)     a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeinek üzemeltetését is.(6)   A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan – természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező – birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), valamint az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony alapján – kötelező jelleggel igénybe veszi (a továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak a gyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

 

(7)   Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

 

(8)   A Közszolgáltató a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatainak kizárólagos tulajdonával megalapított gazdasági társaság, amellyel Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatával történt kijelölésére tekintettel került megkötésre a (4) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés.

 

(9)   A települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozóan az ingatlanhasználók és – jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást, melynek keretében kizárólag a rendelet 1. § (4) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatóval köthetnek szerződést.

 

2.§  (1)   Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a Ht. -ban megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.

 

 (2)    Az ártalmatlanítással kapcsolatos együttműködés tartalmát és feltételeit a Miskolci Térségi Konzorciumot létrehozó konzorciumi szerződés rögzíti. A konzorciumi szerződést megkötő tagönkormányzatok felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

 

 (3)    Az Önkormányzat az együttműködés keretében kijelölte az 1. mellékeltben felsorolt települések igényeit kielégítő Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában lévő regionális hulladékkezelési létesítményeket, amelyek felsorolását az 1. melléklet 3. pontja tartalmazza.

 

3.§ E rendelet alkalmazásában:

 

1.    háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;

 

2.    lomtalanítás alá tartozó települési hulladék: az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja;

 

3.    ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Ht. alapján Tiszakeszi Községi Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a Közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll;

 

4.    ártalmatlanítóhely: a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

 

5.    hasznosítóhely: a települési hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;

 

6.    hulladékkezelő: aki a települési hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlanhasználótól átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

 

7.    hulladékkezelési tevékenység: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

 

8.    hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a települési hulladék körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;

 

9.    közszolgáltató: az a minősítési engedéllyel rendelkező nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;

 

10. közszolgáltatási díj: az ingatlanhasználó által a közszolgáltatás igénybevételéért a Koordináló Szervnek fizetendő, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletében meghatározott egy éves díjfizetési időszakra általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel szerint megállapított, ennek hiányában a Ht. -ben szabályozott díj.

 

11. kijelölt ártalmatlanítóhely: Tiszakeszi közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeiben, különösen a Hejőpapi 073/6. helyrajzi szám alatt működő Hejőpapi Hulladékkezelő Központban ártalmatlanítható, melynek üzemeltetését a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el.

 

12. gazdálkodó szervezet: a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ában meghatározott szervezetek

 

13. Miskolc Térségi Konzorcium: a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társulás, melynek tagjai az 1. melléklet 1. pontjában felsorolt települési önkormányzatok.

 

14. papír hulladék: újságpapír és csomagolási papír;

 

15. műanyag hulladék: csomagolási műanyag hulladék;

 

16. fém hulladék: csomagolási fém hulladék;

 

19.       társított hulladék: italos karton.

 

 

 

2. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

 

4.§ (1) Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

            Feladata e tekintetben különösen:

 

a)         a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres gyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

 

b)    a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,

 

c)    gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,

 

d)    a települési hulladékkal kapcsolatos egyes – a jogszabályban meghatározott – hatósági jogkörök gyakorlása;

 

f)    a közszolgáltatással összefüggő – egyéb jogszabályban nem rendezett – önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

 

g)    a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.

 

h)    a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik;

 

(2)   A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Közszolgáltató, vagy alvállalkozója szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési hulladék jelen rendeletben foglaltak szerinti

a)        átvételére,

b)        gyűjtésére,

c)        elszállítására,

d)       kezelésére, valamint

e)        a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási, és a hulladék kezelésére szolgáló létesítmény fenntartására, üzemeltetésére,

f)         házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtésre, továbbá

g)        a jelen rendeletben foglaltak szerint az üdülőingatlanokhoz tartozó edényzet ürítésére,

h)        a lomhulladék begyűjtésére és elszállítására, valamint

i)          a díszüket vesztett, kidobott karácsonyfák összegyűjtésére és elszállítására terjed ki.

 

 

 

3. Az ingatlanhasználó kötelezettségei

 

5.§  (1)   Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

 

a)    a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja

 

b)    az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a gyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

 

c)    a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

 

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

 

e) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a Közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen.

 

f) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a koordináló szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével megadja, figyelemmel a 2. melléklet 2. pontjában szereplő Adatkezelési Tájékoztatóra

 

g) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti.

 

(2)   A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot – a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint – hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette.

 

(3)   Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

 

(4)   Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

 

(5)   Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

 

(6)   Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 30 napnál hosszabb ideig nem használja. Az ingatlanhasználó a szüneteltetés tényét a szüneteltetés kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal a Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti.

 

(7)   A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval jogviszonyban álló, vagy meghatalmazottja jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető.

 

(8)   Ha az ingatlanon a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles haladéktalanul a Közszolgáltatónak bejelenteni.

 

(9)   A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja. 

 

(10)  Az ingatlan használaton kívüliségét alátámasztó bizonyíték lehet különösen:

a)    önkormányzat által kiadott igazolás

b)    bentlakásos intézmény által kiadott igazolás

c)    egyéb nullás közüzemi számla

d)    egyéb hitelt érdemlő bizonyíték

 

(11) Gazdálkodó szervezet akkor szüneteltetheti a közszolgáltatást, ha a tevékenysége igazolhatóan szünetel, vagy valamely székhely, telephely (fióktelep) vonatkozásában a tevékenység szüneteltetve van, illetőleg az időszakos tevékenység vagy működés egyéb módon igazolható.

 

(12)   Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az ingatlanhasználó tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jeleni be, az akadályoztatás okának megjelölésével és a (2) bekezdés szerinti igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását.

 

(13)   A gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a közszolgáltató jogosult vélelmezni, hogy a gazdálkodó szervezet minden, a nyilvántartásba bejegyzett használatban lévő ingatlan vonatkozásában - székhelyén, illetve telephelyein (fióktelepen) - folytat gazdasági tevékenységet.

 

(14)   Annak igazolására, hogy a gazdálkodó szervezet a székhelyén nem folytat gazdálkodó tevékenységet és így, az ingatlanon ezzel összefüggésben hulladék sem keletkezik, a jegyző jogosult.

 

4. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

 

6. § (1)   Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

 

(2)   A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

 

(3)   A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.

      

(4)   A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

 

(5)   A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire, valamint a Ht. alapján az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

 

(6)   Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot, vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

 

(7)   A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás bekövetkezte előtt – írásban értesíteni köteles.

 

 

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés

egyes tartalmi elemei

 

7. §  (1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és az Önkormányzatot.

 

(2)     Az Önkormányzat és a Közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján illetve ügyfélszolgálatán közzéteszi.

 

(3)     A közszolgáltatási szerződésnek legalább a Ht -ben és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben kötelezően előírt tartalmi elemekkel kell rendelkeznie, továbbá tartalmaznia kell:

          a) az információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletese szabályait,

          b) a Közszolgáltató által ellátható egyéb bevétel megszerzésére irányuló tevékenységeket és azok elszámolási szabályait,

          c) alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételével kapcsolatos szabályokat,

          d) a szerződés megszűnésének részletes feltételeit, és

          e) a nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét mind az önkormányzat mind a Közszolgáltató tekintetében.

 

 

6. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

 

8. § (1)   A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

 

(2)   A hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti egy alkalom.

 

(3)   A gyűjtőedényzet űrtartalmának ingatlan típusonként az alábbi minimális mértéket kell elérnie:

a)  családi ház: 120 liter/lakás/hét jelen rendeletben foglalt szabályok szerint,

b)  egy fő által lakott családi ház esetén a közszolgáltató által jogszabályi feltételek fennállása esetén biztosított a mérték: 60 liter/lakás/hét. Ezen edényzet használatára jogosító feltétel teljesülését az azt igénybe vevő ingatlanhasználónak kell a Közszolgáltató felé igazolnia.

 

(4)   Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is – és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

 

(5)   A Közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására, amennyiben az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.

 

(6)   A Közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy ­külön díj ellenében - bérbe venni a Közszolgáltatótól, vagy egyéb más szolgáltatótól.

 

(7)   A közszolgáltatótól megvásárolt vagy az önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Közszolgáltató általi, bizonyított károkozás esetét.

 

(8)   A Közszolgáltató karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtő edényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el a Hejőpapi  Hulladékkezelő Központba komposztálás céljából minden év január 31-ig.

 

(9)   A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a vonatkozó jogszabályi előírások szerint elkülönített gyűjtést köteles megszervezni, - figyelemmel a közszolgáltatási szerződésben foglalt előírásokra is - az ingatlanhasználó köteles azt igénybe venni.

 

(10) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató:

a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal,

b) gyűjtőszigetek működtetésével,

c) vagy ezek kombinációjával biztosítja.

 

(11) Az elkülönített gyűjtés és szállítás feltételeit a közszolgáltató állapítja meg, és hirdetmény, vagy egyéb értesítés útján tájékoztatja az ingatlanhasználókat

 

(12) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a Ht. 39. § (5) bekezdés szerinti (kötelező) elkülönített gyűjtést köteles megszervezni, - figyelemmel a közszolgáltatási szerződésben foglalt előírásokra is - az ingatlanhasználó köteles azt igénybe venni.

 

(13) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

 

(14) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek egymással, és a környezetet ne szennyezzék.

 

(15) A 1. mellékelt 3. pontban meghatározott hulladékgyűjtő udvarokat a Közszolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon megfelelően üzemelteti, ürítéséről edények telítettségének függvényében gondoskodik.

 

 

7. A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

 

9.§ (1) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

 

(2)   Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 6.00 és 22.00 óra között történik.

      

       A gyűjtőedényt a szállítási napon, 06 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

 

(3)   A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

 

(4)   A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

 

10. § (1) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

 

(2)   A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

 

(3)   A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) megszerezte.

 

(4)   A Közszolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

 

 

11. § (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a)    60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 13 kg,

b)    80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 17 kg,

c)   120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,

d)                                                          240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

e)   770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

f)    1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

 

(2)   Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

 

(3)   Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

 

(4)   A (2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:

       a) a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott edényzetben vagy zsákban került elhelyezésre;

       b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot;

       c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak;

       d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

 

 

8. A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

 

12. § (1) A település és az 1. mellékletben felsorolt önkormányzatok, illetve együttműködő települési önkormányzatok közigazgatási területén keletkező települési hulladék kizárólag a feladat ellátására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig az MiReHuKöz Nonprofit Kft. kizárólagos üzemeltetésében levő jelen rendelet 1. mellékelt 3. pontban szereplő ártalmatlanító helyen ártalmatlanítható. Az ártalmatlanító helyen lerakással ártalmatlanított hulladék a Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonát képezi.

 

(2)   Lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is elhelyezhetőek a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékok (pl. színes, vegyes és kartonpapír, fehér és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem) és a Közszolgáltató, mint hulladékgyűjtő udvar kizárólagos üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók (pl. textil, műanyag, akkumulátor, zöldhulladék), a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.

 

(3)   A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató külön szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles gondoskodni.

 

(4)   Az ingatlanhasználó

a)    negyedévente maximum 250 kg települési hulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakón és a Miskolc, József Attila u. 65. szám alatti úti átrakó állomáson

b)    a hulladékudvarokban ingyenesen

       az 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint helyezhet el, az adott telephelyre vonatkozó szabályok betartásával.

 

(5)   Valamennyi hulladékkezelő létesítményben, ártalmatlanító helyen, illetőleg hulladékudvarokban guberálni tilos.

 

 

 

9. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések

 

13. § (1) A jelen rendelet 3. § 2. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi két alkalommal

 

(2)   A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Közszolgáltató végzi.

 

(3)   Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

(4)   A Közszolgáltató az előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles – külön díjfizetés ellenében – elszállítani.

 

 

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos rendelkezések

 

14. § (1)   Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Közszolgáltató vagy harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a közszolgáltatási díjon felül értendő és azt a bérbeadó részére köteles az ingatlanhasználó megfizetni.

 

(2)   A rendszeres települési hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló tartálytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a kifejezetten erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, melyet a gyűjtőtartály mellé kihelyezve a gyűjtési napon a Közszolgáltató elszállít.

 

(3)   A zsák csak alkalmi kiegészítésként használható, önmagában gyűjtőedényként nem. A Közszolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett hulladékot.

 

(4)   Ha az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőtartály tárolási helyéről a tartály ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató a tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.

 

(5)   Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.

 

 (6)     A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedény, vagy gyűjtőzsák tartalmát, mennyiségét.

 

(7)      Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elhelyezésre, vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cserével érintett gyűjtőedény űrmértékének különbözetét, akkor a Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon dokumentálja, és az ingatlanhasználót igazolható módon felszólítja az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Amennyiben gyűjtőzsákban nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kerültek elhelyezésre az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

 

(8)      Ha a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítást követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cserével érintett gyűjtőedények űrmértékének különbözetét, és ezt a Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon dokumentálja, valamint a kicserélt gyűjtőedényt az ingatlanhasználó egyidejű felszólítása mellett az eredetileg használt űrmértékű gyűjtőedényre visszacseréli. Az edénycserével kapcsolatos költségeket az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató részére 30 napon belül megfizetni.

 

 

15. § Ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

 

 

11. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

 

16. § A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben korlátozható, illetve a feltételek fennállása esetén, az ingatlanhasználó kérelmére szüneteltethető.

 

 

12. A települési hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

 

17. § (1) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Ht. szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről. A gazdálkodó szervezetnek a hulladék kezelésére kötött polgári jogi szerződés érvényességét jelen rendelkezés nem érinti.

 

(2)                                  Üdülőingatlanok, illetőleg időszakos tartózkodási helyként használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a közszolgáltatás igénybevétele május 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó használati szezonban kötelező.

 

13. A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

 

 

18. § (1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.     

 

(2)   A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett:

 

a)    jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

 

b)    az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

 

(3)   A háztartásban keletkező települési hulladékot a hulladék termelője (birtokosa) külön engedély nélkül a (6) bekezdésben meghatározott feltételekkel a jelen rendelet 1. melléklet 3. pontjában megjelölt hulladékkezelő létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv részére megfizette, és azt a Közszolgáltatónak igazolta.

 

(4)   Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat.

 

(5)   A települési hulladék szállítását zárt konténerben, vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

 

(6)   A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjön. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállítást követően haladéktalanul köteles gondoskodni.

 

(7)   Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlanhasználó az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét – a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal – köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

 

(8)   A (7) bekezdésben előírt kötelezettség – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – mind a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanítóhely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

 

(9)   Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga e rendeletben megjelölt ártalmatlanító-helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni a koordináló szerv részére.

 

19. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

 

(2)   A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztán tartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

 

(3)   A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

 

a)    főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

 

b)    tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

 

c)    egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

 

(4)   Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

 


14. Általános, jogi felelősség

 

20. § Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Ht. -ban, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.

 

 

15. Hulladékgazdálkodási bírság

 

21. § A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek megsértésének jogkövetkezményeiről, magasabb szintű jogszabály rendelkezik.

 

 

16. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

 

22. § (1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató és a közszolgáltatással összefüggésben adatkezelésre feljogosított szervezet nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve adóazonosító jel) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni, és az adatbázist kizárólag Közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

 

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles átadni a Közszolgáltatónak a Közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

 

(3) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználónak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

 

 

17. Záró rendelkezések

 

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

(2)          Hatályát veszti a Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete.

 

 

 

Tiszakeszi, 2016. június 13.

 

 

Sipos Imre

polgármester

Kruj Tímea

jegyző

 

 


1. melléklet az …/2016. (…….) önkormányzati rendelethez

 

 

 

1. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött Miskolc Térségi Konzorcium települési tagönkormányzatai

 

1.1.            Alsózsolca Város Önkormányzata

1.2.            Aszaló Község Önkormányzata

1.3.            Boldva Község Önkormányzata

1.4.            Borsodgeszt Község Önkormányzata

1.5.            Borsodszirák Község Önkormányzata

1.6.            Bükkaranyos Község Önkormányzata

1.7.            Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

1.8.            Csincse Község Önkormányzata

1.9.            Emőd Város Önkormányzata

1.10.        Felsőzsolca Város Önkormányzata

1.11.        Gelej Község Önkormányzata

1.12.        Harsány Község Önkormányzata

1.13.        Hejőbába Község Önkormányzata

1.14.        Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

1.15.        Hejőszalonta Község Önkormányzata

1.16.        Hejőpapi Község Önkormányzata

1.17.        Hernádnémeti Község Önkormányzata

1.18.        Igrici Község Önkormányzata

1.19.        Kisgyőr Község Önkormányzata

1.20.        Kistokaj Község Önkormányzata

1.21.        Mezőcsát Város Önkormányzata

1.22.        Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

1.23.        Nemesbikk Község Önkormányzata

1.24.        Ónod Község Önkormányzata

1.25.        Oszlár Község Önkormányzata

1.26.        Répáshuta Község Önkormányzata

1.27.        Sajólád Község Önkormányzata

1.28.        Sajóörös Község Önkormányzata

1.29.        Sajópálfala Község Önkormányzata

1.30.        Sajópetri Község Önkormányzata

1.31.        Sajósenye Község Önkormányzata

1.32.        Sajószöged Község Önkormányzata

1.33.        Szakáld Község Önkormányzata

1.34.        Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata

1.35.        Tiszakeszi Község Önkormányzata

1.36.        Tiszapalkonya Község Önkormányzata

1.37.        Vatta Község Önkormányzat


 

 

2. A miskolci hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz csatlakozott

települések listája

 

2.1.                                                                        Abaújlak

2.2.                                                                         Abaújszolnok

2.3.                                                                         Bánréve

2.4.                                                                         Borsodszentgyörgy

2.5.                                                                         Bükkmogyorósd

2.6.                                                                         Csernely

2.7.                                                                         Dubicsány

2.8.                                                                         Felsővadász

2.9.                                                                         Gadna

2.10.                                                                     Hangács

2.11.                                                                     Hét

2.12.                                                                     Homrogd

2.13.                                                                     Irota

2.14.                                                                     Királd

2.15.                                                                     Kupa

2.16.                                                                     Monaj

2.17.                                                                     Nyésta

2.18.                                                                     Nyomár

2.19.                                                                     Sajónémeti

2.20.                                                                     Sajópüspöki

2.21.                                                                     Sajószentpéter

2.22.                                                                     Szakácsi

2.23.                                                                     Tiszatarján

2.24.                                                                    Ziliz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A Miskolci Térségi Konzorcium Regionális Hulladék kezelésére szolgáló létesítményei

 

 

3.1.       Lerakó ingatlan: Hejőpapi 073/1. hrsz.-ú ingatlan, melynek helyrajzi száma – az időközben bekövetkezett telekmegosztásra tekintettel – a jelen okirat aláírásának időpontjában 073/6. hrsz.-ra változott, továbbá kialakításra került a 073/7. hrsz.-ú véderdő funkciójú kivett ingatlan.

3.2.       Hejőpapi Hulladékkezelő Központ:     a Hejőpapi 073/6. hrsz.-on létesített és hatósági engedéllyel rendelkező regionális hulladéklerakó és kezelőmű az ingatlanon található épületekkel és építményekkel, valamint a Központ üzemszerű működéséhez szükséges eszközökkel.

3.3.       Hulladékudvarok és átrakóállomás: Miskolc, József A. u. 65. sz. alatt található átrakóállomás és hulladékudvar (4752/3. hrsz.), a Miskolc, Lórántffy Zs. utcában létesült hulladékudvar (33783/3. hrsz.), a Miskolc, Bogáncs utcában létesült hulladékudvar (0156/4. hrsz.).

 

3.4.       Hulladékgyűjtő szigetek: Összesen 176 db szelektív hulladékgyűjtő sziget található, melyből 116 Miskolc városában helyezkedik el. 355 db 2,5 m3-es fém-, 25 db 1,5 m3-es fém-, valamint 31 db 2,5 m3-es műanyag-, és 10 db 1,5 m3-es műanyag szelektív hulladékgyűjtő konténer.

 

2. melléklet a ……../…….. (… …..) önkormányzati rendelethez

 

1. BEJELENTÉSI ADATLAP

 

 

A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:     _________________________________________________

 

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:

 

Név:                                      ____________________________________________________________________

 

Lakóhelye:                         ____________________________________________________________________

 

Értesítési címe:                ____________________________________________________________________

 

Ezen adatok megadása a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2.a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban .található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.

 
1.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szül. hely, idő:                   ____________________________________________________________________

Anyja neve:                       ____________________________________________________________________

Adóazonosító jel:            ____________________________________________________________________

Telefonszáma, email címe:                 ___________________________________________________

 

                              

Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.

 

 
 

 

 

 


2.

 

 

 

 

 

 

 

Név:                      ____________________________________________________________________

 

Lakóhelye:          ____________________________________________________________________

 

Értesítési címe: ____________________________________________________________________

 

Ezen adatok megadása a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.

 

 
2.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szül.hely, idő:  _____________________________________________________________________

Anyja neve:     _____________________________________________________________________

Adóazonosító jel:        _______________________________________________________________

Telefonszáma, email címe:                 ___________________________________________________

                       

Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2.b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.

 

 
 

 

 

 

 


3.

 

Név:    ____________________________________________________________________

 

Lakóhelye:_________________________________________________________________

 

Értesítési címe:______________________________________________________________

 

Ezen adatok megadása a Ht. 38. §. (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2. a., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.

 

 


 

Szül.hely, idő:______________________________________________________________

Anyjaneve:________________________________________________________________

Adóazonosító jel:___________________________________________________________

Telefonszáma, email címe: ___________________________________________________

 

Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztató 2. b., valamint 3.4.5.6.7.8. pontokban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ingatlanon lakók száma              :                                                             __________________________________________

 

Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente:      __________________________________________               

 

Edényzet:                                                                                          __________________________________________

 

Az ingatlan használatba vételének időpontja:                  __________________________________________

 

 

 

Kelt: ______________, 20_____. __________

 

 

                                                                              __________________________________________

 

                                                                                                              Ingatlanhasználó(k)

 

 

 

 

2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Adatkezelés során alkalmazott jogszabályok

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

 • Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) és
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info tv.).

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat az Info tv. 5. § (1) bekezdése szerint akkor kezelhető, ha

 

a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

 

aa)  Ht. 38. § (3) bekezdése   szerint „ A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja..”

 

      b)   ahhoz az érintett hozzájárul.

 

Ezen adatok megadása tehát az ingatlanhasználó önkéntes és határozott hozzájárulásán alapul, a kitöltéssel az ingatlanhasználó (k) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján félreérthetetlen beleegyezéssel, felhatalmazást ad(nak) a Szolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k) kezeléséhez és nyilvántartásba vételéhez.

 

 1. Az adatkezelés célja:

 

Az adatok nyilvántartására, a közszolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében, az ingatlanhasználók pontos beazonosítása, így gyors és megbízható ügyintézés érdekében, a közvetlen és személyes ügyfélkapcsolat érdekében kerül sor:

 

 • az ingatlanhasználóval való közszolgáltatással összefüggő ügyintézési és ügyfélszolgálati kapcsolattartás postai úton, valamint amennyiben megadásra került telefonon, mobiltelefonon és e-mailen,
 • esetlegesen hírleveleinken keresztül történő tájékoztatásra.

Az ingatlanhasználó az adatok kitöltésével hozzájárul a személyes adatai alábbi módon történő kezeléséhez:

 • postai úton tájékoztató anyag küldése a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv szolgáltatásairól,
 • név, lakcím, és amennyiben megadásra került, a telefon, mobiltelefon és e-mail adat felhasználása a közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézéshez, megkeresésekhez, ügyfélszolgálati egyeztetés és annak időpontjának a  megbeszéléséhez és az ezekhez szükséges kapcsolattartáshoz,
 • a megadott e-mail címére, telefonra/mobiltelefonra elektronikus úton hírlevelek és egyéb tájékoztató információk küldése.

 

4.        Adatkezelés időtartama:

 

A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv a jogszabály alapján megadott adatokat mindaddig kezelheti, amíg a Ht. 38. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltatást igénybe veszi.

A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv az önkéntesen megadott adatokat mindaddig kezeli, amíg az adatot szolgáltató nem kéri ezen személyes adatainak a törlését vagy zárolását.

Miután megszűnt a közszolgáltatást igényvételére vonatkozó kötelezettsége a jogszabály által kötelezően megadott és az esetlegesen önkéntesen megadott adatot a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv törli az elektronikus rendszereiből a hatályos jogszabályok szerint.

Törlés helyett a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv zárolja a személyes adatot, ha az adatot szolgáltató ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az adatszolgáltató jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A célhoz nem kötött és olyan adatot, amelyre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő leteltével meg kell semmisíteni.

 

5.        Adatfeldolgozás és célhoz kötöttség:

 

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 

A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében a részére átadott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

 

 1. Adatbiztonság:

 

A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv, mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel összefüggő egyéb jogai és jogorvoslati lehetőségek:

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását,

az Info tv. 15.§ - 20.§. rendelkezései alapján.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info tv.  21. §-ban meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat. Az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja az eljárást. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A bíróság eljárására az Info tv. 22. §. foglaltak az irányadók.
utolsó módosítás:2017-10-09 09:42:13

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat