Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011. (VII.6.) önkormányzati rendelete A díszpolgári cím, valamint a Tiszakesziért kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről

Tiszakeszi Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete 14/2011. (VII.6.) önkormányzati rendelete

A díszpolgári cím, valamint a Tiszakesziért

kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről

 

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdés a.) pontja alapján 

Tiszakeszi község díszpolgára címet,

valamint

Tiszakesziért kitüntető díjat

 

alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza:

 

A díszpolgári cím

 

1.§.

 

(1)  A Tiszakeszi Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2)  Díszpolgári cím kétévente egyszer adományozható.

(3)  A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és a község címerével ékesített 18 karátos aranyból készült gyűrű jár.

 

2.§.

 

(1)  A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2)  A község díszpolgára:

a.)   tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein.

b.)   az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.

c.)   díjtalan utazásra jogosult a helyi közforgalmú közlekedési eszközökön, ennek költségeit az önkormányzat viseli.

d.)   díjtalanul látogathatja az Önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit.

e.)   ingyenes előfizetésre jogosult a község időszaki lapjára s ennek előfizetési díját az Önkormányzat fizeti.

f.)    a Képviselő-testület határozata alapján a községet képviselő delegációba hívható.

g.)   neve bekerül Tiszakeszi díszpolgárainak névkönyvébe.

h.)   elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.

 

A Tiszakesziért kitüntető cím

 

3.§.

 

(1) Tiszakesziért kitüntető díj adományozható azoknak a személyeknek, akik a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

(2)Tiszakesziért kitüntető díj évente adományozható.

(3)   A kitüntető díj mellé díszoklevél, bronzból készült emlékplakett – ellátva „Tiszakesziért” kitüntető díj felirattal és az adományozás évszámával, - valamint nettó 100.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.

 

Az elismerések adományozásának rendje

 

4.§.

 

     (1) A díszpolgári címet és a Tiszakesziért kitüntető díjat (a továbbiakban: elismerések) a Falunap alkalmából rendezett ünnepségeken kell átadni.

     (2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a Képviselő-testület a Humán szociális és Sport Bizottságot jelöli ki, amely javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.

     (3) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

     (4) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt.

     (5) A posztumusz díszpolgári cím mellé bronzból készült emlékplakett – névvel, „Tiszakeszi község Díszpolgára” felirattal valamint az adományozás évszámával ellátva – jár.

 

Az elismerések visszavonása

 

5.§.

 

    (1) A díszpolgári cím és a Tiszakesziért kitüntető díj visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

    (2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

    (3) A visszavonásra a Humán Szociális és Sport Bizottság tesz javaslatot.

 

Vegyes rendelkezések

 

6.§.

 

   (1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2.§. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.

   (2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.

 

7.§.

 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (XII.07.) számú, és a 9/2002.(VII.02.), valamint a 13/2005. (IX.01.) számú rendelete.

 

 

 

Tiszakeszi, 2011. július 5.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

         Sipos Imre                                                               Kruj Tímea

                     polgármester                                                                jegyző     

 

 

A rendelet kihirdetésre került!

 

2011. július 6.

 

                                   Kruj Tímea

                                     jegyző

utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat