Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(III.4) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárásról

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2011.(III.4) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi eljárásról

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A.§-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:A rendelet hatálya

 

1.§ A rendelet hatálya Tiszakeszi község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, továbbá bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésére (a továbbiakban együtt: házasságkötés) terjed ki.

 

A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés

 

2.§ A hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő házasságkötés ingyenes.

 

A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés

 

3.§ (1) Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés díjmentes és kérelemre engedélyezhető.

(2) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényben előírt módját és az eseményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha az hivatali helyiségen kívül történik.

(3) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt. Meg kell tagadni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését, amennyiben az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállítása és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállítása, az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételei, továbbá az eseményhez méltó körülmények nem biztosítottak.

(4) A kérelmet írásban a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(5) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, melynek eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.

 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés

 

4.§ (1) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díjköteles, és kérelemre engedélyezhető.

(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(3) A kérelmet írásban a rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani. A díj befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell utalni.

(4) Vasárnap és ünnepnapon (munkaszüneti napon) történő házasságkötés nem engedélyezhető.

(5) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díjat és az anyakönyvvezető díjazását e rendelet melléklete állapítja meg.

 

Mentesség

 

5.§ A mellékletben meghatározott díj megfizetése alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető egészségi állapota miatt, a jegyző előzetes engedélye alapján adható mentesség.

Az anyakönyvvezető díjazása

 

6.§ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén az anyakönyvvezetőt díjazás illeti meg. A díj mértékét e rendelet 3. számú melléklete állapítja meg.

 

Értelmező rendelkezések

 

7.§ Jelen rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiségnek minősül: a Tiszakeszi Polgármesteri Hivatal (Községháza út 46. sz. ) Tanácsterme, továbbá ha ez a helyiség az önkormányzat részéről felmerülő okból nem vehető igénybe a jegyző által kijelölt helyiség

b) hivatali munkaidőben történő házasságkötés az, amely hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13:30 óra közötti időszakban kezdődik és fejeződik be.

c) Ünnepnap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

 

Záró rendelkezések

 

8.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Tiszakeszi, 2011. március 1.

 

                     Sipos Imre                                          Kruj Tímea

                    polgármester                                          jegyző

 

ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetésre került.

2011. március 4.                                 

Kruj Tímea jegyző

 

3. számú melléklet a …/2011. (…….) önkormányzati rendelethez:

 

1. A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés díja: 10.000 Ft + ÁFA

2. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért külön díjat fizetni nem kell.

3. Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén

megillető díj eseményenként (bruttó): 15.000 Ft
utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat