TISZAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. /XII. 15./ SZ. R E N D E L E T E A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

TISZAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2011. /XII. 15./ SZ.

R E N D E L E T E


A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL

Tiszakeszi község önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja

 

1. §

 

 (1) E rendelet célja, hogy a benne foglaltak alkalmazásának eredményeképpen a községi Önkormányzat költségvetésébe befolyó kommunális adóbevételek felhasználásával javuljon a települési infrastruktúra, illetve hatékonyabbá váljon a környezetvédelmi feladatok ellátása a hulladékgazdálkodás. Cél az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, továbbá a temető infrastruktúrájának fejlesztése, a környezettudatos magatartás kialakítása, népszerűsítése, ismeretterjesztő és szemléletformáló előadások szervezése.

.

 (2) Az Önkormányzat a beszedett adó összegéről, felhasználásáról évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a község lakosságát tájékoztatni választása szerint:

a) közmeghallgatás tartásával,

b) falugyűlés megtartásával, vagy

c) bármilyen más alkalmas módon (pl. a települési képviselők közreműködésével, bevonásával, helyben szokásos módon, pl.: újság, honlap).

 

Az adókötelezettség

 

2. §

 

(1) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki:

a) az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény ( lakás, nem lakás céljára szolgáló épület) tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja,

b) az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja

c) továbbá az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

 (2) E rendelet alkalmazásában építménynek minősül minden olyan szerkezetileg önálló, a földdel /talajjal/ szilárd összeköttetésben lévő épület, mely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, vagy időszakos emberi tartózkodást, illetőleg különféle célú használat feltételeit biztosítja.

Adóalanyok

3. §

 

(1) Az adó alanya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(2) Ha az építményt az ingatlan-nyilvántartásban magánszemély javára bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, (pl. haszonélvezet) az adóalany a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult magánszemély.

(3) Valamennyi tulajdonos és vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

 (4) Az (1-2) bekezdésben foglaltakon túlmenően adóalany az a magánszemély is, aki – az ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzéstől függetlenül – valamely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tulajdonában álló lakás céljára szolgáló építmény bérleti jogával rendelkezik.

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

4. §

 

(1) Az adókötelezettség kezdő időpontja:

1) Építmény esetében:

a) A használatbavételi, illetőleg fennmaradási engedély kiadását,

b) engedély nélküli építés, illetőleg használatbavétel esetén a tényleges használatbavételt követő naptári év első napja.

2) Telek esetében:

a) A külterületi földrészlet belterületté való átminősítését,

b) A telken lévő építmény lebontását,

c) Az építési tilalom alóli feloldást

követő naptári év első napja.

3) Az e rendelet 2. §. (1) bekezdés c) pont hatálya alá tartozó lakás esetében: annak a naptári évnek az első napja, amelyet megelőző évben a lakásbérleti jogviszony keletkezett.

(2) Az adókötelezettség befejező időpontja:

1) Építmény esetében:

a) lebontás,

b) bármely okból bekövetkező megsemmisülés,

c) a használatbavételre vonatkozó engedély-visszavonás

 naptári évének utolsó napja.

2) Telek esetében:

a) külterületté történő átminősítés,

b) beépítés,

c) építési tilalom alá helyezés

naptári évének utolsó napja.

3) Az e rendelet 2. §. (1) bekezdés c) pont hatálya alá tartozó lakás esetében:

A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második

félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az adó mértéke

5. §

 

A 2. §. (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 3. §. (1) bekezdésére – a kommunális adó éves

összege 6.000 Ft.

 

 

Kedvezmények, mentességek

6. §

 

(1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a jegyző a magánszemély adózó kérelmére a kommunális adó, bírság-, vagy pótléktartozását mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

( 2) Mentes a kommunális adó fizetése alól az önkormányzat illetékességi területén a 65 éven felüli egyedül élő magánszemély, akinek a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (2011. évben 57.000,- Ft-ot).

 

Eljárási szabályok

7. §

 

(1) Magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettségét a 2011. évben érvényben lévő bevallások alapján kell megállapítani 2012. évre.

Továbbiakban adókötelezettség keletkezését, változását (vétel, eladás, csere) a változást követő 15 napon belül kell az adóhatóságnál írásban bejelenteni a rendszeresített nyomtatványon.

(2) Az adózó az adóját 2012. évre – az esedékes I. félévi adót, mely az évi kommunális adó fele összege – a kivetési határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2012. március hó 15-ig köteles megfizetni, míg a II. félévi esedékes adót pedig 2012. szeptember 15-ig köteles megfizetni pótlékmentesen.

(3) A magánszemélyek kommunális adót a következő évben és továbbiakban, évi két egyenlő részben, az adóév március 15. napjáig, illetőleg szeptember 15. napjáig fizethetik meg késedelmi pótlékmentesen.

 

Záró rendelkezések

8. §

 

(1) Ezen rendelet 2012. január hó 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 18/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelete. 

 

Tiszakeszi, 2011. december 6.

 

 

            Sipos Imre                                                                             Kruj Tímea

          Polgármester                                                                              jegyző

 

ZÁRADÉK:

 

A rendelet kihirdetésre került!

 

Tiszakeszi, 2011. december 15.

 

                                                                                   Kruj Tímea jegyző
utolsó módosítás:2016-06-14 13:27:43

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat