Választási eredmények

Tiszakeszi Helyi Választási Bizottság
44/2010.(X.3.) sz.határozata

Tiszakeszi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban:HVB) - 2010.október 03.-án megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A.§ (2) bekezdés h) pontjában, továbbá 115/I.§ (6) bekezdés i) pontjában megállapított hatáskörében eljárva, a 2010.évi Önkormányzati Választások tiszakeszi eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Polgármester:              Sipos Imre

települési képviselő:    Borza Gyula
                                         Kállai László
                                         Gályász Lajos
                                         Karakas Sándor
                                         Sándor Béla
                                         Vanczák Zsolt

cigány kisebbségi képviselő:      Dósa Gyöngyvér
                                                          Váradi Elemérné
                                                          Lukács Ferenc
                                                          Gyenge Lászlóné

A HVB e határozatát Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.sz.) hirdetőtábláján, valamint a www.tiszakeszi.hu weblapon közzéteszi.

A határozat ellen
   a.) jogszabálysértésre hivatkozással,
   b.) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének  törvénysértő voltára, vagy
   c.) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére

hivatkozással lehet a B-A-Z Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést benyújtani a HVB-nél (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46., fax: 49/552-130, e-mail: phkeszi@bicomix.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2010. október 05. 16.00 óráig a HVB-hez megérkezzen.

Indokolás

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a HVB a rendelkező részben írtakat állapította meg.

Alkalmazott rendelkezések a már leírtakon kívül: Ve.73.§, 79.§, 80.§-ai.

Tiszakeszi, 2010. október 3.

Nagy Dénesné
HVB elnöke
utolsó módosítás:2011-12-08 08:52:48

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat