Választási eredmények 2010

Tiszakeszi polgármester választás eredménye:

A választásra jogosult 2093 választópolgár 60,34%-a, 1263 személy szavazott.
Az érvénytelen szavazatok száma: 23.

A 2010-es Önkormányzati Választásokon indult polgármesterjelöltek és az általuk elért eredmény a következő táblázatban látható:

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott
érvényes
szavazat
%
1 Karakas Sándor FÜGGETLEN 242 19,52
2 Sándor Béla FIDESZ
KDNP
229 18,47
3 Sipos Imre FÜGGETLEN 647 52,18
4 Vas Éva FÜGGETLEN 122 9,84

A 2010-es Önkormányzati Választásokon indult képviselőjelöltek nevei, illetve az általuk elért eredmény a következő táblázatban látható:

  Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott
érvényes
szavazat
 
1 Baranyi Bálint FÜGGETLEN 292  
2 Borza Gyula FÜGGETLEN 544 Képviselő
3 Csorba Andrea FÜGGETLEN 163  
4 Gábor Áron FIDESZ
KDNP
245  
5 Gályász Lajos FÜGGETLEN 377 Képviselő
6 Jurák László FÜGGETLEN 300  
7 Karakas Sándor FÜGGETLEN 367 Képviselő
8 Kállai László FÜGGETLEN 437 Képviselő
9 Molnár Balázs FÜGGETLEN 333  
10 Olter Éva FIDESZ
KDNP
158  
11 Rácz János FÜGGETLEN 91  
12 Sándor Béla FIDESZ
KDNP
349 Képviselő
13 Sipos Imre FÜGGETLEN 673  
14 Szabó László FÜGGETLEN 48  
15 Szalai Jánosné Szabó Katalin FÜGGETLEN 272  
16 Tamás Lajos FÜGGETLEN 266  
17 Vanczák Zsolt FÜGGETLEN 335 Képviselő
18 Vas Éva FÜGGETLEN 285  
19 Záborszki János FÜGGETLEN 91  
20 Zombor Pál FÜGGETLEN 158  

Forrás: www.valasztas.hu
utolsó módosítás:2012-05-04 15:03:43Választási eredmények

Tiszakeszi Helyi Választási Bizottság
44/2010.(X.3.) sz.határozata

Tiszakeszi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban:HVB) - 2010.október 03.-án megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 1997.évi C.törvény (a továbbiakban: Ve.) 105/A.§ (2) bekezdés h) pontjában, továbbá 115/I.§ (6) bekezdés i) pontjában megállapított hatáskörében eljárva, a 2010.évi Önkormányzati Választások tiszakeszi eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Polgármester:              Sipos Imre

települési képviselő:    Borza Gyula
                                         Kállai László
                                         Gályász Lajos
                                         Karakas Sándor
                                         Sándor Béla
                                         Vanczák Zsolt

cigány kisebbségi képviselő:      Dósa Gyöngyvér
                                                          Váradi Elemérné
                                                          Lukács Ferenc
                                                          Gyenge Lászlóné

A HVB e határozatát Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46.sz.) hirdetőtábláján, valamint a www.tiszakeszi.hu weblapon közzéteszi.

A határozat ellen
   a.) jogszabálysértésre hivatkozással,
   b.) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének  törvénysértő voltára, vagy
   c.) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére

hivatkozással lehet a B-A-Z Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést benyújtani a HVB-nél (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46., fax: 49/552-130, e-mail: phkeszi@bicomix.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb 2010. október 05. 16.00 óráig a HVB-hez megérkezzen.

Indokolás

A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a HVB a rendelkező részben írtakat állapította meg.

Alkalmazott rendelkezések a már leírtakon kívül: Ve.73.§, 79.§, 80.§-ai.

Tiszakeszi, 2010. október 3.

Nagy Dénesné
HVB elnöke

utolsó módosítás:2011-12-08 08:52:48Polgármesterjelöltek 2010


A Helyi Választási bizottság 2010. 09. 01., 2010. 09. 03. és 2010. 09. 05. napjain
polgármesterjelöltként
nyilvántartásba vette:

Sípos Imre
Sándor Béla
Karakas Sándor
Vas Éva

lakosokat.

utolsó módosítás:2011-12-08 08:52:48Képviselőjelöltek 2010


A Helyi Választási bizottság 2010. 09. 01., 2010. 09. 03. illetve 2010. 09. 05. napján
képviselőjelöltként
nyilvántartásba vette:

Kállai László
Zombor Pál
Vanczák Zsolt

Sípos Imre
Sándor Béla
Borza Gyula
Csorba Andrea
Gábor Áron
Gályász Lajos
Jurák László
Karakas Sándor
Molnár Balázs
Olter Éva
Rácz János
Szabó László
Tamás Lajos
Záborszki János
Baranyi Bálint
Szalai Jánosné Szabó Katalin
Vas Éva

lakosokat.

utolsó módosítás:2011-12-08 08:52:48HVB tagjai

Tájékoztatás

A helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottságok tagjairól

A helyi választási Iroda Vezetője az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt választópolgárokat a képviselő-testület által megválasztott helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottságok tagjairól, a helyi választási iroda tagjairól, és elérhetőségükről.

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Nagy Dénesné
Soltész Józsefné
Faragó Zoltán
Póttaggok: Nagy Jánosné, Molnár Istvánné
Delegáltak:
Kiss Richárd
Lukács Norbert

Helyi Választási Bizottság elérhetősége:
3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz.

Szavazatszámláló Bizottságok tagjai:

1. számú szavazókör: Napközi Otthon

Mondel Lászlóné elnök
Vályi Nagy Lajosné elnökhelyettes
Polonkai Zoltán választott tag
Kiss Renáta választott tag
Komjáti Attila Zoltánné választott tag
Kökényné Salamon Ilona HVI tag, jegyzőkönyvvezető
Delegáltak:
Fazekas Mónika
Mészáros Bettina

2. számú szavazókör ÁMK Széchenyi István Tagiskola

Polonkai Lászlóné elnök
Sztankóné Páricsi Éva elnökhelyettes
Perge Andrea választott tag
Terbócs Károlyné választott tag
Tóth Imréné választott tag
Kuliné Zsípi Krisztina HVI tag, jegyzőkönyvvezető
Prókai Máté póttag
Delegáltak:
Fazekas János
Sólyom Csaba

3. számú szavazókör: Művelődési Ház

Perge Sándorné elnök
Pulai Sándorné elnökhelyettes
Dániel Mónika választott tag
Kruj Zsuzsa választott tag
Kovács Zsuzsanna választott tag
Dániel Lászlóné választott tag
Bodnár Mihályné választott tag
Nagy Lajosné HVI tag, jegyzőkönyvvezető
Dallos Istvánné póttag
Delegáltak:
Vas Éva
Pálnokné Fazekas Erzsébet
Simon Sándor
Tolmács Tamás

Kisebbségi Szavazókör: Művelődési Ház

Prókai Péter elnök
Balogh Bertalanné elnökhelyettes
Horváthné Bartók Ildikó választott tag
Lázók Barbara választott tag
Horváth Zsuzsanna választott tag
Bodnárné Ladányi Mónika HVI tag, jegyzőkönyvvezető

Helyi Választási Iroda tagjai:

Kruj Tímea HVI vezető
Szőke Zoltánné HVI tag
Törőné Tóth Márta HVI tag

A Helyi Választási Iroda elérhetősége:
3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. sz; Tel: 49/552-147


Tiszakeszi, 2010. augusztus 19.


Kruj Tímea sk.
HVI vezető
utolsó módosítás:2011-12-08 08:52:48Kisebbségi Választás

A Helyi Választási Bizottság 1/2010. (VII.29.) számú határozata


A kisebbségi önkormányzati képviselők választása időpontjának kitűzéséről


A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/I. §. (6) bekezdésének a.) pontja alapján, továbbá a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 5.§. alapján a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzi ki.

Tóth Imre

HVB elnök
utolsó módosítás:2011-12-08 08:52:48A Képviselő testület új létszáma

Tiszakeszi Községi Önkormányzat
Helyi Választási Iroda Vezetőjétől                                                                 

 

Ügyiratszám: 1/2010. (VII.12.) HVI

 Tárgy: a Képviselő-testület 2010. évben megválasztható tagjai számának meghatározása

 

H A T Á R O Z A T

 

A választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 102 §. (1) bekezdése, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 24.§. (2) bekezdése szerinti feladatkörömben eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán Tiszakeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát 6 főben határozom meg.

 A határozat ellen a közzétételtől számított 2 napon belül a Területi Választási Irodához címzett (3525 Miskolc, Városház tér 1. sz.), de a Helyi Választási Iroda vezetőjének benyújtott kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. július 14. napján 16:00 óráig a Helyi Választási Irodához megérkezzen.

 

I N D O K O L Á S

 Az Övjt. 3.§. –a, és a Ve. 102. §. (1) bekezdése szerint a képviselő-testület tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. Az Övjt. 4. §. c.) pontja szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékoztatása szerint Tiszakeszi település lakosságszáma 2710 fő volt.

  Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 Határozatomat a Ve. 102.§. (1) bekezdése, továbbá az Övjt. 3.§. –a, 4.§. c.) pontja, valamint 24. §. (2) bekezdése alapján hoztam meg. Jogorvoslati lehetőséget a Ve. 102. §. (3) bekezdése alapján biztosítottam.  

 A határozat Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, továbbá Tiszakeszi település honlapján (www.tiszakeszi.hu) kerül közzétételre.  

Tiszakeszi, 2010. július 12.

 Kruj Tímea

HVI vezető

utolsó módosítás:2011-12-08 08:52:48

TISZAKESZI
Minden jog fenntartva:
Tiszakeszi Önkormányzat